432 Detaljregulering Hemskogveien Panorama - Oppstart av planarbeid - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

432 Detaljregulering Hemskogveien Panorama - Oppstart av planarbeid

Det kunngjøres oppstart av plan 432 Hemskogveien panorama. Frist for innspill til planarbeidet er 9. oktober 2017.

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for boligbebyggelse i Hemskogveien i Haugsbygd. Forslag til planavgrensning er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av rekkehus over to plan med parkering i garasje, samt etablering av ute- og lekeareal. Planområdet er på ca. 9 daa og består av eiendommene 103/288 og 224 og deler av 103/94, 177, 287, 129 samt deler av 3063/1. Området som ønskes bebygd har vært en bratt skråning bevokst med skog. Planområdet inkluderer også veiareal og en eiendom bebygd med en enebolig, garasje og et uthus. Konsekvenser av planforslaget vil bl. a. være utbedring av vei og opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur. Forslagstiller for planen er Holth Bygg & Eiendom AS og utførende konsulent er Powwow Arkitekter AS.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 9. oktober 2017.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger og plantype

Oppstart av 0605_432 Detaljregulering Hemskogveien Panorama kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

Planstatus og utredningskrav

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter i forskrift om konsekvensutredninger. Følgende tema anses likevel som viktige å utrede i prosessen: trafikk, trafikksikkerhet og støy. Andre temaer kan komme til i videre planprosess. 

  Kontakt forslagsstiller eller saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Forslagsstiller Holth Bygg & Eiendom AS post@holthbygg.no tlf. 41 50 95 58

Saksbehandler Linda Engstrøm, Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune linda.engstrom@ringerike.kommune.no tlf. 40 80 42 23

Saksdokumenter

Bestillingsskjema-oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte


Publisert
04.09.2017
Sist endret
07.12.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk