434 Ve og Veksal terrengoppfylling - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

434 Ve og Veksal terrengoppfylling

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for et mottak for ca. 3,7 mill. m3 rene, naturlige masser.

Dette skal gjøres på en måte som tar hensyn til landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser i og rundt planområdet. Planen skal hensynta de ulike fasene for mottaket, dvs. anleggs-, drifts- og avslutningsfase. Etter endt oppfylling skal området tilbakeføres til dagens arealformål (LNF) med vekt på dyrka mark.. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Det har tidligere kun vært jordbruk og skogsdrift i området. Forslagstiller for planen er Østlandske Miljødeponier AS ved Jan Dalebråten og utførende konsulent er Stina l. Østvik fra Feste Grenland AS og Rolf E. Andersen fra Golder Associates AS.

 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 20. november. 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Oppstart av 0605_434 Ve og Veksal terrengoppfylling kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 14.08.2017, bh. NR 41/17 og i Formannskapet 2 29.08.2017 bh. NR 23/17. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Saksbehandler
Mathilde Høglund
mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Forslagsstilllers kontaktperson
Rolf E. Andersen
rolf.andersen@golder.no

Publisert
04.10.2017
Sist endret
20.11.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk