Gå til innhold Gå til søk

Detaljregulering 410 Hønengata 59 mfl Oppstart av planarbeid

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 15.02.16, sak NR 19/16. Oppstart av 0605_410 Hønengata 59 med flere kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for etablering av inntil 41 leiligheter på arealet som utgjør Hønengata 59. Det vurderes også muligheten for å etablere noe næring. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet og inkluderer følgende eiendommer:

Gnr/bnr: 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 317/200, 317/67, 317/198, 317/195 og 317/196.

Eiendommene er både offentlige og private.

Planavgrensning

Hønengata 59 benyttes i dag til omlasting av drivstoff og smøreoljer, mens naboeiendommer består av boliger og næring/service. Bygning med middels verneverdi på tomt gnr./bnr. 317/200 forutsettes revet for å realisere ønskede antall leiligheter. Forhold knyttet til kulturminner, trafikk, jernbanen, støy, støv og sol/skyggeforhold er spesielt viktig å vurdere i saken.

 

Forslagstiller for planen er Hønengata 59 AS og utførende konsulent er Rød-Knutsen arkitekter as.

 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 05.04.2016.

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

 

 

Saksdokumenter

Kartutsnitt

Protokoll, datert 15.02.16

Saksframlegg, datert 15.02.16

Beskrivelse av saken, datert 25.10.15

Referat fra oppstartsmøte, datert 14.09.15

Publisert
25.02.2016
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk