435 Heradsbygda omsorgssenter – oppstart - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

435 Heradsbygda omsorgssenter – oppstart

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret skal romme omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten. Fristen for innspill er 9. oktober.

Forslag til planavgrensning er vist på dette kartutsnittet. Tomta huser i dag Norderhovhjemmet, som er planlagt revet høsten 2017.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Heradsbygda omsorgssenter (se saksdokumenter nederst på denne siden). Kommunestyret vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert på mulighetsstudien skulle startes opp.

Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Helse og omsorg v/Utbygging. Utførende konsulent er Søndergaard Rickfelt AS.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 09.10.2017. 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt vurdert vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling, vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisning og plantype
Oppstart av 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Saksdokumenter

Referat fra oppstartsmøte

Mulighetsstudie februar 2017

Saksbehandler
Guro Li
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.li@ringerike.kommune.no

Forslagsstillers kontaktperson
Arild Magnus Rønnestad - Ringerike kommune, Utbygging
Tlf: 90 62 75 22
E-post: arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no

Publisert
01.09.2017
Sist endret
09.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk