Gå til innhold Gå til søk

408 Kind gård - oppstart av planarbeid

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for massedeponi med hensikt å lage det til landbruksareal etter deponiperioden

Forslag til avgrensning av planen er vist på kartutsnittet. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et massedeponi med mottak av lett forurensede masser (klasse 2 og 3), kalt «ordinært avfall» i Avfallsforskriften. Massedeponiet omfatter et område på ca. 60 daa og det planlegges mottatt ca 800 000 m3 masser. Det er også et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet landbruksareal på eiendommen. Det ble på oppstartmøtet informert om de store samferdselsprosjektene som er på gang, og behovet for å ta imot overskuddsmasser fra disse.

 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 14 september. 

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 22.06.15, sak 55/15.

Oppstart av 0605_408, Kind Gård kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Kai Baugerød  - K. Baugerød Anlegg A/S, grunneier er Baard Fossum,og utførende konsulent er Geir hoff ved Sweco.

Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

Relevante dokumenter i saken

Saksframlegg

Saksprotokoll

Referat oppstartsmøte

Notat fra Sweco

Avgrensning av planområdet

Oversiktskart

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen, ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Forslagsstiller: kbanlegg@gmail.com

Publisert
30.06.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk