Kommunal planstrategi - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Offentliggjøring av kommunal planstategi

Forslag til Kommunal planstrategi 2016-2020, datert 07.06.2016, gjøres offentlig kjent fram til behandling i kommunestyret 1. september 2016.

Kommunal planstrategi vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har nå innhentet synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Planstrategien er oppdatert i forhold til viktige synspunkter som kom inn. I følge lovverket må forslag til vedtak i kommunestyret gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Kommunestyret fattet vedtak om offentliggjøring av planstrategien frem til 1.september i møte 30.06.16 beh.nr. 111/16.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  skal legges til grunn for kommunens arbeid med planstrategier og annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler:
I. Gode og effektive planprosesser
II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling
III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer etter plan-og bygningsloven. Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen.

Kommunal planstrategi

Protokoll fra kommunestyret 30.06.2016

Sak til kommunestyret 30.06.16

Oppsummering og vurdering av innspill

Publisert
01.07.2016
Sist endret
01.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk