Gå til innhold Gå til søk

373 Nøklebybakken - oppstart

Det varsles med dette at det startes opp et planarbeid for Nøklebybakken i Haugsbygd. Fristen for uttalelser er 21.08.2015.


Bakgrunn og hensikt med planarbeidet
Oppstart av planarbeidet kunngjøres jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger. Det planlegges bygget 4 boliger fordelt på 2 selvstendige bygg, med tilhørende frittliggende garasjer. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til framtidig boligområde. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor.

Reguleringsplanen vil gi rammer for blant annet høyder, plassering, utnyttelsesgrad og adkomst. Rekkefølgebestemmelser knytta til gang- og sykkelveg langs Ringkollveien, samt nytt kryss Bånntjernveien / Ringkollveien er også aktuelt.

Oppstart av planarbeid for dette området ble også varsla i 2011, da med navnet Detaljregulering for Ringkollveien 77. På grunn av endra planavgrensning og at det er gått lang tid, varsles det nå oppstart på ny.

Forslagsstiller for planarbeidet er Tømrermester G. Sætheren AS, og planfaglig konsulent er TJBolig AS.

Brev med varsel om oppstart er tilgjengelig her.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til forslagsstillers konsulent innen 21.08.2015:

TJBolig as v/Tom Johannessen
Fossveien 5
3510 Hønefoss
Eller på e-post: tom@tjbolig.no
Tlf: 915 42 470

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
08.07.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk