433 Detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov - Oppstart av planarbeid - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

433 Detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov - Oppstart av planarbeid

Det kunngjøres oppstart av plan 433 «Detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov». Frist for innspill til planarbeidet er mandag 19. juni 2017.

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av plan 433 «Detaljregulering for nye skoler i Ullerål og Hov». Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og COWI AS er konsulent for planarbeidet. 

Det varslede planområdet er ca. 70 daa og svarer til avgrensingen på oversiktskartet. Eiendommene i planområdet er hovedsakelig kommunale. Størstedelen av arealene er avsatt til offentlig formål i gjeldende reguleringsplaner.

Hensikten med å igangsette planarbeidet er å utarbeide en ny reguleringsplan som tilrettelegger for fremtidig utvikling av skolene. Løsninger for trafikkavvikling og trafikksikker atkomst samt andre relevante fagtema vil vurderes i planarbeidet. Mulige arealformål kan være undervisningsformål, ulike trafikkformål samt formål for grønnstruktur.

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss senest mandag 19. juni 2017.

De enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Innspillene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne innspill. Hvordan innspill er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Spørsmål til oppstartsvarselet kan rettes til plankonsulent Trond H. Krågsrud på toks@cowi.no eller på tlf. 41 25 13 82.

Publisert
29.05.2017
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk