Gå til innhold Gå til søk

Oppstart Vestsiden massedeponi

Vestsiden massedeponi – oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk som landbruksformål. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52,bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av overskuddsmasser fra utviklingen i regionen i årene fremover. Det vil åpnes for mottak av fjellmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16.

 

Forslagstiller for planen er John Myrvang AS v/John Edvard Myrvang og utførende konsulent er Feste NordØst as v/Helge Bakke.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 16.09.16

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1.gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.


Det blir avholdt et informasjonsmøte og informasjon om dette kommer senere

 

Lovhenvisninger og plantype / og vedtak

Oppstart av 0605_VESTSIDEN MASSEDEPONI kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok innstilling til Formannskapet om oppstart av planarbeidet 20.06.2016, sak 58/16, og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Formannskapet vedtok anbefaling om oppstart og høring / offentlig ettersyn av planprogram i sak 149/16 den 21.06.2016. Det er også vedtatt at behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 skal vurderes i sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.

 

 

Oversiktskart

Referat fra oppstartsmøte

Referat fra innledende møte før oppstart

Forslag til planprogram

Saksprotokoll HMA

Saksprotokoll Formannskapet

Saksframlegg

Politisk behandling med dokumentene sak 149/16

Innspill fra nabo i forkant av oppstart

Bakgrunnsmateriale

Presentasjon

Bestillingsskjema

Reg plan 306-02

Reg plan 308

 

 

Kontakt saksbehandler Ole Einar Gulbrandsen dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no
M 94 15 90 25

 

Forslagstillers kontaktperson:

Helge Bakke

hb@feste.no

www.feste.no

Tlf direkte:95 87 42 17
Tlf kontor: 62 48 03 55  

Publisert
30.06.2016
Sist endret
15.11.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk