419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» - Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» - Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Plan-ID 419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader til planforslaget er onsdag 21. juni 2017.

Plan-ID 419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling 25.04.17 i Formannskapet 2, sak 15/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet befinner seg nord i Hønefoss, ved Hov Allé, og omfatter området som er vist med gul avgrensning på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger samt å justere eldre reguleringsformål. Områdene tiltenkt omsorgsboligene befinner seg innenfor rød avgrensning på kartutsnittet. Foreslåtte reguleringsformål er bolig, tjenesteyting, forretning/kontor, barnehage, vann- og avløpsanlegg, parkering, ulike vegformål, friområde samt hensynssone for kulturminner.

Mulige konsekvenser av planarbeidet vil blant annet være at arealer som i kommuneplanen er avsatt til friområde og LNF-område omreguleres til formålet offentlig eller privat tjenesteyting. Dette vil videre kunne ha konsekvenser for barns interesser, rekreasjonsinteresser samt dyrkbar jord. Planforslaget legger også opp til etablering av fortau langs Hov Allé.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss senest onsdag 21. juni 2017. 


Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre aktuelle saksdokumenter finner du link til nedenfor.

1.   Saksframlegg fra 1. gangsbehandling

2.   Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

3.   Forslag til plankart

4.   Forslag til reguleringsbestemmelser

5.   Planbeskrivelse, datert 13.03.17, inkl. oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart  

6.   Mulighetsstudie, Hov Vest

7.   Sol/skyggeanalyse, Hov Vest

8.   Sol/skyggeanalyse, Hov Øst

9.   Trafikkanalyse 

10. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Publisert
04.05.2017
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk