414 Varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - Sundgata - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

414 Varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - Sundgata

Det startes opp et planarbeid for Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er 18. september 2017

.

.

Utsatt høringsfrist: mandag 18.september

Oppstart av 0605_414 Kvartal 36 Storgata - Sundgata kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet henholdsvis 08.05.17, sak 29/17 og 23.05.17 sak 17/17.  

Planarbeid vil legge til rette for utvikling av 3 eiendommer langs Sundgata. Det ønskes tilrettelagt for næringsareal i 1.etasje samt boliger i 2. – 6. etasjer, 6. etasje tenkes tilbaketrukket. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.

Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle tomtene med konsekvenser for sol og skyggeforhold i området. Kvartalet innehar eldre bygninger med lav til høy bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og estetikk vil særlig tas hensyn til og belyses i den videre planprosessen. 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 318/514, 318/137, 318/318, 318/81, 318/359, 318/505, 318/85 og 3000/1.

Forslagsstiller for planen er Lafton Eiendom AS og konsulent er SG Arkitektur AS.

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 18 september.  

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Saksdokumenter:

Saksprotokoll, formannskapet 23.05.17, sak 17/17

Saksframlegg, datert 18.04.17

Referat fra oppstartsmøte

 

Kontaktperson: 

Mari S. Sandsund, saksbehandler ved areal- og byplankontoret, tlf: 408 04 248, e-post: mari.sandsund@ringerike.kommune.no

Sindre Lafton, Lafton Eiendom AS, tlf. 32 11 44 50, e-post: laton@eiendomshuset.no

Publisert
15.06.2017
Sist endret
19.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English English



send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk