421 Lloyds marked Varsel om oppstart - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart av detaljregulering 421 Lloyds Marked

På vegne av tiltakshaveren Tronrud Eiendom AS varsles oppstart av arbeid med privat forslag til detaljplan for gnr.318/451 m.fl. Ringerike Stormarked, Hønefoss. Jfr. plan- og bygningsloven § 12-8. PlanID nr.421.

Planen foreslås å omfatte utbyggingsområdet med tilliggende strandområder og atkomstarealer.Planområdet vil derfor også omfatte Hønefoss Bru med underliggende arealer, som i dag er delvisbebygd og er atkomst til forretningsbebyggelsen i planområdet. Det grenser mot foreliggendeplanforslag for Øya i vest og syd.

Forslag til planområde er vist under

.

 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området Ringerike Stormarked til bymessigbebyggelse/sentrumsbebyggelse med tilhørende anlegg. Ved regulering tas det siktepå høy utnyttelse og planen vil inneholde næringsareal som naturlig hører hjemme i sentrum. En vil bl.a sikregode adkomstmuligheter mellom «Øya» og «Tippen» for fotgjengere. En har til hensikt også å bevare den verneverdige delen av bebyggelsen.

Se her for nærmere orientering om planarbeidets avgrensning, organisering, innhold og utredningsbehov.

 

Innspill til dette varselet bes sendt innen 15.august 2016.

 

Adresse: Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Vågårdsveien 210, 3516 Hønefoss, eller til mail: bleifsen@online.no . Tlf. 909 59283.

 

Tiltakshaver ved Utviklingsdirektør Ellen Grønlund kan også kontaktes, på mail:

ellen@tronrudeiendom.no . Tlf. 957 33866.

Varselnotat Lloyds Marked

Publisert
27.06.2016
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk