Gå til innhold Gå til søk

391 Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg

Reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 3. juni.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet nedenfor. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor planområdet.

Merknader
Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 03.06.2015.

Klausuleringsbestemmelser
Det skal etableres klausuleringssoner rundt brønnene for å beskytte vannkilden. De ulike sonene og restriksjoner er beskrevet i kapittel 6.2 i planbeskrivelsen. Klausuleringssonene er delt i fire soner: 0 – 1 – 2 – 3. Sonene 0, 1 og 2 inngår i sin helhet i reguleringsplanen.

Sone 3 er den ytre sikringssonen og ligger i hovedsak utenfor området som reguleres. Sone 3 omfatter arealer som er LNF-område, eksisterende boligområde og E16. Hensynene til dette området vil bli ivaretatt i kommuneplanens arealdel.

Henvisninger til lovver og vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015, sak 29/15. 

Saksdokumenter

1.   Saksprotokoll fra politisk 1. gangsbehandling

2.   Saksframlegg til politisk 1. gangsbehandling

3.   Forslag til plankart, merka "offentlig ettersyn"

4.   Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "offentlig ettersyn"

5.   Planbeskrivelse, merka "offentlig ettersyn"

Saksdokumenter er også lagt ut på rådhuset. 

Kontaktpersoner
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Kjell Arve Aarebru, saksbehandler teknisk tjeneste.
Tlf. 90 94 74 55
E-post: kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no

Publisert
16.04.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk