Gå til innhold Gå til søk

395 Nordre Park Boligsameie

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for boligbygging i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 i Hønefoss. Frist for merknader er mandag 6. juli 2015.


Forslag til avgrensning av planen er vist i kartutsnittet.

Nordre Park


Planområdet omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 317/330, 317/331 og 317/333 samt noe tilgrensende veiareal. Det er i dag regulert til allmennyttig formål, friområde og vei. I gjeldende kommuneplan er det avsatt til boligområde og senterområde.

Det planlegges bygging av to nye boligblokker, samlet med inntil 44 leiligheter, samt omgjøring av hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 (Gamle meieriet/Handelsskolen) til inntil seks leiligheter. Hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 bevares. Øvrige bygninger på de nevnte eiendommene forutsettes revet.

Det er utarbeidet foreløpige skisser til utforming av bebyggelsen i planområdet, se vedlegg.
På nybyggene er det påført elementer av tre i fasadene for å gjenspeile Hønefoss’ historie som sagbruksby.

Informasjonsmøte
Forslagstiller avholder informasjonsmøte tirsdag 9. juni 2015 kl. 17.00 på Hotel Ringerike, Kongens gate 3, 3510 Hønefoss. Møtet er åpent for berørte parter og andre interesserte. Representanter fra kommunens planavdeling vil delta på møtet.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 6. juli 2015.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Vedtak, plantype og lovhenvisning
Formannskapet anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 18.11.14, sak 192/14.
Oppstart av 0605_395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.
Forslagstiller for planen er Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as (BA-tec.)
v/ Jan Solberg.

Planstatus og utredningskrav
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligområde og senterområde.
I gjeldende reguleringsplan 64 «Kvartalet 51 a» fra 1978 er området regulert til allmennyttig formål, friområde og vei. Veiformålet var satt av til en trasé for omkjøringsvei som ikke lenger er aktuell. Her befinner seg et trehus som i dag er utleid til bolig. Dette forutsettes revet. På området for allmennyttig formål befinner seg bygningene til det gamle meieriet/handelsskolen. Det er ingen aktivitet i lokalene i dag.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: trafikk, støy, grunnforhold, kulturminner, påvirkning på landskapsbildet, sol/skygge-forhold.

Saksdokumenter

1. Saksframlegg
2. Saksprotokoll fra formannskapet, sak 192/14
3. Gjeldende reguleringsplan «Kvartalet 51a»
4. Illustrasjon av boligprosjektet, foreløpig
5. Mulighetsstudie, nybygg
6. Mulighetsstudie, hjørnebygningen
7. Sol/skygge analyse
8. Sol/skygge analyse - utvidet

Saksdokumenter er også lagt ut på rådhuset. 

Kontaktpersoner
Ingrid Liseth, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 32 11 74 60
E-post: ingrid.liseth@ringerike.kommune.no

Jan Solberg, forslagsstiller.
Tlf. 900 133 44
E-post: jan.solberg@BA-tec.as

Publisert
23.05.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk