Planprosessen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Reguleringsplan – veiledning om prosess

På denne sida finner du veiledning om prosess og hvilken dokumentasjon som skal leveres i løpet av planprosessen.


Areal- og byplankontoret (ABY) i Ringerike kommune er ansvarlig for veiledning og saksframstilling underveis i prosessen. Vi anbefaler også å bruke veiledning på www.planlegging.no aktivt. For oversikt over gjeldende planer, se kommunens kartløsning. Politisk møteplan og sakspapirer er tilgjengelig på kommunens nettside, under møteplan og saker til politisk behandling.

Gebyr for saksbehandling
Kommunen tar gebyr for behandling av private reguleringsplaner. Se kommunens gebyrreglement på www.ringerike.kommune.no, under ”Administrasjon” og ”Betalingssatser”. Ved forespørsel om oppstartsmøte skal mottaker og fakturaadresse for gebyr oppgis. Gebyr faktureres etter oppstart, og etter 1. gangsbehandling av planforslaget. Gebyr sendes normalt til forslagsstiller.

1. Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte
Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte sendes kommunen. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige med kunnskap om reguleringsplan. Vi oppfordrer om at fagkyndig deltar på oppstartsmøtet for å legge fram saken på vegne av forslagsstiller. Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte bør også utarbeides av fagkyndig.

Vi tar kontakt løpet av 1-2 uker for å avtale tidspunkt for oppstartsmøte. ABY sender møteinnkalling til grunneier, forslagsstiller, fagkyndig, interne i kommunen og evt. andre aktuelle deltagere. ABY forbereder seg til oppstartsmøtet med bakgrunn mottatt planinitaitiv, og saksbehandler vil i en del saker ta en uformell befaring som en forberedelse til møtet. Dette vil ikke bli varsla ytterligere.

Oppstartsmøte er et krav jf. plan- og bygningsloven § 12-8, og rammer for oppstartsfasen er nærmere angitt i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Oppstartsmøte skal holdes før varsel om oppstart av planarbeidet. Formålet med møtet er tidlig kontakt og gjensidig informasjon som grunnlag for en god planprosess. Forslagsstiller orienterer om hensikten med planarbeidet. Kommunen orienterer om overordna planer og føringer, generelt om planarbeid og prosess, samt krav til innhold og framstilling av planmateriell. Kommunens vurderinger er faglige, generelle og av foreløpig karakter. Oppstartsmøtet skal avklare aktuelle tema og spørsmål, men skal ikke avgjøre viktige punkt som blir belyst og avklart i den videre planprosessen fram til endelig politisk vedtak.

Dersom grunneier er en annen enn forslagstiller, eller andre stiller på vegne av grunneier, ber vi om en skriftlig fullmakt eller en intensjonsavtale som dokumenterer at disse opptrer på grunneiers vegne. Avtalen kan overleveres til ABY på oppstartsmøtet.

ABY utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes ut innen rimelig tid etter møtet.

Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte

2. Oppstart av planarbeidet- kunngjøring og varsling

I de fleste saker er det forslagsstiller som står for kunngjøring og varsling av oppstart. Forslag til planavgrensning i SOSI-format sendes ABY v/saksbehandler for kontroll og evt. justering før varsel om oppstart.

På oppstartsmøte avklarer vi også om saken skal legges fram for politisk behandling før kunngjøring og varsling av oppstart.

Saker med planprogram og krav om konsekvensutredning etter forskriften: Forslagsstiller sender inn forslag til planprogram. ABY går gjennom forslaget og gir eventuelle tilbakemeldinger/ønske om endringer. ABY legger forslaget fram for politisk behandling.

Oppstart kunngjøres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Varselbrev sendes til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt. Varslingsmaterialet skal gi mottakerne godt grunnlag for å uttale seg, og skal redegjøre kort for planforslaget og konsekvenser for omgivelsene. Bruk utfylt varslingsliste mottatt fra oss som grunnlag. ABY sørger for varsling internt i kommunen og på kommunens nettside.

Etter høringsfrister er gått ut ønsker ABY å få oversendt mottatte uttalelser, med en oppsummering og forslagsstillers kommentarer til disse.

Sjekkliste kunngjøring og varsling 

Mal for vurdering av uttalelser

3. Dialog med areal- og byplankontoret underveis
Ofte er det behov for flere møter mellom forslagsstiller, fagkyndig og ABY underveis i planprosessen. Behov for møter drøftes i oppstartsmøtet, og legges inn i framdriftsplan. Møter bør avtales i god tid, og alle parter må få oversendt dokumenter i forkant slik at en kan forberede seg best mulig. Dersom materiale ikke er distribuert i tide må møtet utsettes.

4. Utarbeid og send inn planforslag
Planforslag utarbeides i henhold til maler og veiledning. Tabellen nedenfor viser materiale som skal leveres inn.

Komplett planforslag sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no
E-posten er innsendelsens følgebrev, og skal inneholde:

  1. Saksnummer i e-postens emnefelt
  2. Planforslaget vedlegges e-posten med nødvendige filer. Du kan sende maks 20 mb på e-post. Har du større filer må du levere disse på minnepinne eller avtale oversendelse på annen måte.
  3. Vedlegg skal gis beskrivende navn, ikke bare nummer.

Hva

Mal eller krav

Veiledning

Filformat

Planbeskrivelse

inkl. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Bruk mal

Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser.

Oppsummerte og kommenterte innspill sendes helst i eget word-dokument, og legges ved saksframlegg av saksbehandler. 

 

H-2302 Medvirkning i planlegging (KMD)

Doc/docx

Regulerings-bestemmelser

Bruk mal
(ikke endre skrifttyper og størrelser)

Reguleringsplan (KMD)

Doc/docx

Plankart

Mal for tegnforklaring (dwg)
Krav til digitale planer
Feltnavn bokstavkoder

Plankartsiden (KMD)

Sjekkliste plankart

Dwg, sosi og pdf

Varslingsmateriale

I saker hvor forslagsstiller/ fagkyndig har varsla oppstart

Kunngjøringsannonse (datert)

Varslingsbrev

Adresseliste

Mottatte uttalelser (samla i et pdf dokument, i samme rekkefølge som i dokument med vurdering av uttalelser)

 

Pdf

Vurdering av uttalelser

Bruk mal

 

Doc/docx

Eventuell tilleggs-dokumentasjon

Avtales nærmere ved behov

 

 

 

5. Forberedelser til politisk behandling – høring og offentlig ettersyn
Når vi har mottatt planforslaget kontrollerer vi at saken er komplett, og gir tilbakemelding til forslagsstiller og fagkyndig. Fra komplett forslag er innsendt til vedtak om offentlig ettersyn, er det lovpålagt saksbehandlingsfrist på 12 uker.

Rådmannens helhetsvurdering av forslaget blir gjort kjent for forslagsstiller og publikum når sakspapirene til politisk behandling offentliggjøres (ca. 1 uke før det aktuelle møtet).

Etter politisk 1. gangsbehandling sender vi ut gebyrbrev.

Periode for høring og offentlig ettersyn skal være minst 6 uker (det legges på noe ved ferier og høytider). I tillegg tar det rundt ei uke fra vedtak om høring og offentlig ettersyn, til kunngjøring og varsling er gjennomført.

6. Forberedelser til politisk behandling - vedtak av plan
Etter at høringsfristen har gått ut sender vi mottatte uttalelser til forslagsstiller og fagkyndig. Vi ber da om at dere oppsummerer og kommenterer uttalelsene, og tar stilling til hvordan uttalelsene skal følges opp. Ved oversendelse av uttalelser ber vi om at dere sender over vurdering av uttalelser innen 2-3 uker. Videre vil vi gå gjennom uttalelsene og deres vurderinger. Dersom det er behov for et møte avtales dette.

Revidering av planforslag

  • Planforslaget revideres
  • Endringer etter høring og offentlig ettersyn beskrives
  • Saksbehandler leverer saksframlegg til politisk behandling
  • Frist ca 2 uker før møte i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
  • Videre behandles saken i formannskapet og til slutt i kommunestyret

7. Klagefrist
Etter vedtak av reguleringsplan kunngjør og varsler ABY om dette, med en 3-ukers klagefrist, jf. forvaltningsloven. Etter fristen er gått ut blir forslagsstiller orientert om eventuelle klager.  

 

Publisert
18.12.2014
Sist endret
06.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk