Rettsvirkning, erstatning og innløsning - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Rettsvirkning, erstatning og innløsning

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, jf. plan- og bygningsloven § 12-4. Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det blir besluttet utsatt iverksetting.

Utsatt iverksetting av vedtak
Kommunen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte utsatt iverksetting til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Anmodning om utsatt iverksetting skal avgjøres snarest mulig. Er en slik beslutning fattet, får reguleringsplanen først rettsvirkning når klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Avslag på anmodning skal begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig med avslaget. Det er ikke anledning til å klage på en avgjørelse angående utsatt iverksetting.

Begrunnelsen for regelen om utsatt iverksetting er rettssikkerhetshensyn. For klageren vil det være av avgjørende betydning at vedtaket ikke blir gjennomført før det er avgjort om klagen fører fram. Dersom reguleringsvedtaket ble gjennomført kunne man risikere at medhold i klagen blir umulig eller i alle fall vanskelig og kostbart å følge opp.

Erstatning
Medfører en reguleringsplan endringer av en tomt som nevnt i plan- og bygningsloven § 15-3, første ledd, kan det fremmes erstatningskrav. Erstatningskrav må etter § 15-3, annet ledd, være fremmet senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd.

Innløsning
Grunneier (eller fester) kan kreve at ubebygd eiendom i sin helhet innløst straks når den er regulert til bestemte formål og eiendommen ikke kan nyttes på en regningssvarende måte, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Dette gjelder når eiendommen er regulert til: offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder.

Etter § 15-2, annet ledd, må grunneiers krav om innløsning være satt frem senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd.

Publisert
07.08.2015
Sist endret
07.08.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk