Gå til innhold Gå til søk

Avløpsslam

Avløpsslam er en ressurs som inneholder mye organisk materiale og plantenæringsstoffer, og kan benyttes i jordbruket. Bruken av avløpsslam er regulert i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (link). Mottak av avløpsslam skal meldes til kommunen.

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole har utarbeidet et meldeskjema for lokal lagring og bruk av avløpsslam. Ved å benytte dette skjemaet før spredning av slam, vil landbrukskontoret få opplysningene som er nødvendig for å vurdere tiltaket, samt at den som melder ifra om tiltaket får nyttig informasjon. 

LAST NED MELDESKJEMA FOR LOKAL LAGRING OG BRUK AV AVLØPSSLAM HER


Den som mottar og sprer slam skal være klar over følgende:

 • Slam med mer enn 25 % tørrstoff kan lagres direkte på bakken, men skal legges opplendt og skjermes mot overflatevann.
 • Ved lokal lagring, og ved spredning, skal slammet lagres/spres slik at det ikke medfører fare for forurensning/avrenning til bekk eller vassdrag. Lagring og spredning av slam bør ikke foregå nærmere enn 15 m fra bekk/vassdrag uten drikkevannsinteresser. I spesielt følsomme områder, og områder der terrenget tilsier at det er fare for overflaterenning til vannkilden, må avstanden økes.
 • Når det gjelder overflatebrønn eller bekk/vassdrag med drikkevannsinteresser, anbefaler vi en minsteavstand på 100 m fra lokal lagerplass eller spredeareal ved fare for forurensing av vannkilden. Større avstand ved økende fare for overflateavrenning.
 • Borebrønner vil være mindre utsatt for forurensing, slik at denne avstanden kan reduseres, avhengig av topografi, berggrunn og borehullets beliggenhet i forhold til spredearealet.
 • Lokal lagring av slam skal ikke forårsake unødig luktulempe for beboere i området.
 • Nødvendig avstand til omkringliggende bebyggelse vil variere med topografi/vegetasjon og herskende vindretning.
 • Erfaringsmessig bør det i åpent lende være minst 200 m fra lagringsplass til nærmeste bebyggelse. Ved ugunstig vindretning enda lengre.
 • Slam må ikke spres i eng, i gartneri eller der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.
 • Der slam er spredt kan det først dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt etter at det er gått tre år siden sist sprededato.
 • Slam må ikke spres på snødekket eller frossen mark, og uansett ikke i perioden fra og med 1. november til 15. februar.
 • Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest innen 18 timer. (Ved tett bebyggelse stilles det strengere krav til nedmolding)
 • Redskaper, maskiner, klær og liknende som kommer i kontakt med slammet må reingjøres og god personlig hygiene tilses.
 • Tilsøling av vei og gårdsplass under transport skal ikke forekomme.
 • Bruker av slam plikter å legge fram de opplysningene som er nødvendig for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften.
 • Bruker av slam skal føre internkontroll, dette medfører bl.a. at spredning av slam må tas med i gjødselsplanleggingen, som er en del av miljøplan trinn 1.
 • Slammet skal ikke spres før godkjente analyseresultater fra tilvirker foreligger. Slam i kvalitetsklasse II kan nyttes på jordbruksareal med inntil 2 tonn tørrstoff pr. dekar i løpet av 10 år.Publisert
05.02.2015
Sist endret
05.02.2015

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 

Produksjonsdyrveterinær
Avtal tid for rutineoppdrag på 
tlf.  32 13 17 00
Telefontid: kl. 08.00-10.00 mandag-fredag

Postadresse
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Fossveien 9
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk