Gå til innhold Gå til søk

Husk søknadsfrist for SMIL-midler 20. april!

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal støtte tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, samt redusere forurensningen fra jordbruket.

Det gis blant annet tilskudd til:

Kulturlandskapstiltak

  • Ivaretakelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
  • Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet 
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger
  • Investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk

Forurensingstiltak

  •  Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg
  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
  • Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer

Søknad med vedlegg sendes til landbrukskontoret innen 20. april. 


Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. 

For utfyllende informasjon og skjema se Landbruksdirektoratets hjemmeside

Steinssletta-midler (utvalgte kulturlandskap) har samme søknadsfrist, og samme søknadsskjema skal benyttes. Det er ingen endringer i vilkårene for hvem som kan søke om Steinssletta-midler. 


Hvis du har noen spørsmål ta kontakt med Lisa Helgesson tlf. 409 17 817 eller Thor Gunnar Lie tlf. 32 11 75 62. 

Publisert
23.03.2015
Sist endret
04.05.2015

Kontaktpersoner

Lisa Helgesson
tlf: 32 11 75 70
mob: 409 17 817 
e-post

Thor Gunnar Lie
tlf: 32 11 75 62
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk