Gå til innhold Gå til søk

Hvordan søker jeg om utslippstillatelse i Ringerike kommune?

Lovverk og søknadsskjema

I Ringerike kommune blir saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forureningsforksriften kombinert. Det betyr at saksbehandling blir raskere og mer oversiktlig og du som som søker bare behøver å sende èn søknad. Søknadsskjema finner du på høyre side.

Kriterier/vilkår

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften og lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Gjeldende lov og regelverk

Plan- og bygningsloven

Forurensningsloven (spesielt §7, §18 og §22)

Forurensningsforskriften kap. 12 

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker 

Søknadsbehandling

Det er kommunens oppgave å avgjøre om et utslipp er i tråd med gjeldende lovgivning, planer for området og politiske retningslinjer. Kommunen kan også knytte ekstra krav til utslippstillatelsen.  Hovedmålet er at utslippet skal være til minst mulig risiko for forurensning av grunn og drikkevann samt andre brukerinteresser ( f eks badevann, fiskemuligheter).

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad skal behandles innen 6 uker. Søknader som ikke er i tråd med gjeldende lovgivning (f eks dispensasjonssøknader) skal behandles innen 12 uker. Per tiden er gjennomsnittlig saksbehandlingstid ca 1 uke.

Saksbehandlingsgebyr

Gebyret består av saksbehandling etter forurensningsloven, saksbehandling etter plan- og bygningsloven for anlegg under bakkenivå og gebyr for dispensasjoner. 

Gebyrregulativ

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
04.02.2016

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk