Gå til innhold Gå til søk

Tilsynsgebyr

I løpet av en 5 års periode kan alle som eier eiendom i spredt bebyggelse i Ringerike forvente å få et tilsyn på avløpsanlegget.

Kommunestyret i Ringerike vedtok 26.11.2015 å legge om gebyret for tilsyn på private avløpsanlegg. Tidligere er det fakturert for enkelttilsyn i etterkant av tilsynet, men fra 2016 er det innført en årlig avgift. Det betyr at alle som har innlagt vann og har privat septiktank eller avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale årlig tilsynsgebyr.

Beløpet for tilsynsgebyret er kr 444,-  og vil bli fakturert i september i år.

 

Hva skal pengene i tilsynsgebyret gå til?

Årlig tilsynsgebyr gjør at kommunen har mulighet til å finansiere ordningen med tilsyn i forbindelse med tømming. I tillegg skal gebyrinntektene dekke annet arbeid i forbindelse med opprydding i spredt avløp. Dette kan for eksempel være saksbehandling for å følge opp anleggene som ikke renser godt nok, IT-løsninger for database for informasjonen om avløpsanleggene fysisk tilsyn gjennomført av kommunale ansatte eller vannprøver.  

Det er sannsynlig at gebyret vil bli redusert etter hvert som anleggene blir kartlagt for første gang og ettersom kommunen får mer erfaring med dette arbeidet.

Hvem bestemmer gebyrstørrelsen?

Det er vedtatt at kommunens arbeid med private avløpsanlegg skal være selvkostfinansiert. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret hvert år og kan finnes på kommunens nettsider. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år.

 

Hvorfor omlegging til årlig fast avgift?

Tilsyn på mindre avløpsanlegg er fullfinansiert av gebyrer. Alternativet til å legge om ordningen til årlig tilsynsgbyr hadde vært å øke satsen for enkelttilsyn betraktelig. Omgjøringen av gebyrene gjør det mer rettferdig (alle betaler likt beløp hvert år) og mer forutsigbart både for kommunen og innbyggerne. Ordningen kan sammenlignes med feieavgiften hvor det er fast avgift hvert år, uavhengig av når selve tilsynet blir utført.

 

Vi har felles anlegg med naboen – får vi ett gebyr hver?

Nei. Det gis ett gebyr per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene.

 

Vi har tett tank og gråvannstank - Må vi betale to gebyrer?

Nei. Husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt annet avløpsvann), betaler kun ett tilsynsgebyr.

 

Vi har kun utslipp av gråvann. Må vi betale tilsynsgebyr?

Dersom man har biologisk toalett (snurredass, forbrenningstoalett, utedo e.l.) og utslipp av gråvann, må man betale tilsynsavgift.

 

Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere gange i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanleggene og en sjekk av at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikaler mm.

Ved tilsynet ser man også etter andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. I tillegg følger kommunen opp avvik på servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold og annet dokumenttilsyn (utslippstillatelse osv.).

Publisert
06.09.2011
Sist endret
10.10.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

 

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Telefon: 970 96 345

  

Rådgiver private avløpsanlegg:
Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Telefon: 409 19 777send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk