Gå til innhold Gå til søk

Biologisk mangfold

Ringerike kommune er geologisk sett knyttet til Oslofeltets fossilførende berggrunn (Erikstad et al. 1999). Lengst sørøst i kommunen finner vi Krokskogsplatået med harde lavabergarter over mykere og mer erosjonssvake bergarter, som avløses skarpt mot vest og nordvest av bratte stup og skrenter, ned mot slettelandet som består av leir- og siltstein med innslag av kalk.                                    

Det finnes også en rekke forkastninger som fremstår som åsrygger i nord- sørretning.  Disse er gjerne kalkrike.  Området er preget av store løsmasseavsetninger som ble avsatt etter siste istid, med store markerte ravinesystemer og meandrerende elvepartier. 

Dette er grunnlaget for det rike kulturlandskapet og det store artsmangfoldet som finnes i denne delen av kommunen.

 Lengre nord i kommunen dominerer mer gneis-/ skiferbergarter (Randsfjordkomplekset) og granitt (dyp- og gangbergarter vest for Oslo feltet) (NGU, internett basert geologisk kartverk). 

Disse områdene er mer preget av skog- og fjellområder og generelt mer artsfattig enn søndre deler av kommunen, selv om en langs Begna og Sperillen finner til dels rike jordbruksområder og våtmarker.

 Det er registrert et stort antall rødlistearter i Ringerike kommune.  Dette skyldes blant annet de rike kalkforekomstene i kommunen som gode vekstforhold for et stort antall karplanter, sopp og lav.

Mer om biologisk mangfold finner du på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet

Du finner også artsregistreringer på kommunens kartsider under temaet natur.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
30.11.2010

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Naturmangfold/miljøvern
Lisa Helgesson
E-post:
lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk