Gå til innhold Gå til søk

Nedgravde oljetanker

Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken.

Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.
 
Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110.

Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker
Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at nedgravde oljetanker som hovedregel skal graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Kommuner som har fastsatt lokal forskrift av kap. 1 har dermed også myndighet til å avslå søknader om igjenfylling, og kreve at tanken i stedet må fjernes.

Ringerike kommune har ikke vedtatt noen lokal forskrift for kap. 1, men kommunen er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven.

Tilstandskontroll er lovpålagt
Selv om forurensningsforskriften kap. 1 ikke er vedtatt i kommunen, plikter tankeier å følge bestemmelsene i forskriften. Dette innebærer bl.a. å gjennomføre tilstandskontroll av oljetanken. Tidspunktet for kontroll avhenger av materialet.

 • Ståltanker skal kontrolleres etter 15 år, og deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker trykktestes etter 2 år, kontrolleres etter 30 år og deretter etter avtale med kontrollør.

De eldste ståltankene fra 1960-tallet og tidligere må antas å være i dårlig forfatning. Disse bør kontrolleres omgående eller fjernes uten forutgående kontroll.

Sanering/fjerning av oljetank
En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. Tanker som tas permanent ut av bruk, fjernes (saneres) etter rengjøring. Rengjøring av tanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

Kommunen stiller følgende minimumsvilkår for sanering av oljetank:

 • Tanken tømmes for olje/parafin, rengjøres og leveres godkjent mottak
 • Avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) deponeres hos godkjent mottak
 • Påfyllingsrør kappes og fjernes, alternativt at informasjonsskilt om konservert tank monteres ved påfyllingsrør
 • Eventuell fast avtale om jevnlig fylling må opphøre for å unngå feilfylling
 • Melding sendes til kommunen etter at oppdraget er utført.

Konservering av oljetank/ la oljetank forbli i bakken
Kommuner uten lokal forskrift har ikke myndighet til å benytte seg av de særlige hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1. Kommunen kan altså ikke ta stilling til søknader om å fylle igjen tankene etter forurensningsforskriften § 1-8. I stedet må de generelle håndhevingshjemlene i forurensningsloven benyttes, slik kommunen er gitt hjemmel til i Rundskriv T-5/98. Det betyr at tiltaket med å la tanken bli liggende, samt fylt igjen, må vurderes mot forurensningsloven § 7 – hvorvidt dette medfører fare for forurensning.

Faren for forurensning kan både knyttes til hvordan tiltaket gjennomføres (tømming, rengjøring, fyllmassene som brukes o.l.), samt faren at eventuell oljeforurensninger i grunnen under og rundt tanken ikke oppdages og blir liggende. Aktuelle momenter i en slik vurdering kan for eksempel være:

 • Planlegges tiltaket gjennomført på en slik måte at risiko for søl og uhell minimeres?
 • Kan fyllmassene som ønskes brukt medføre en forurensningsfare i seg selv?
 • Er tanken av et materiale og/eller alder som tilsier stor risiko for at det allerede kan ha oppstått lekkasjer fra tanken? Foreligger det dokumentasjon fra tilstandskontroller?
 • Kjennskap til eventuelle overfyllinger e.l.? Har tanken vært fylt på ofte?
 • Ligger tanken i et område der eventuelle oljelekkasjer vil medføre særlig stor skade (eventuelle sårbare resipienter, utnyttelse av grunnvann, truede arter, o.l.)?

Kommunen kan etterspørre denne informasjonen i forkant, eventuelt pålegge tiltakshaver å oppgi denne informasjonen jf. forurensningsloven § 49. Kommunen har også mulighet til å føre tilsyn jf. forurensingsloven § 50, men det er ikke gitt at tilsyn vil være nødvendig ved ethvert tilfelle.

Dersom kommunen kommer til at tiltaket er i strid med § 7, har kommunen også myndighet til å pålegge tankeier å fjerne tanken i stedet (jf. § 7).

For øvrig vil tankeier og/eller grunneier – eventuelt aktører som påtar seg arbeid knyttet til tankene - selv være ansvarlig for eventuell forurensning som oppstår i forbindelse med dette. Også dette følger av § 7.

Kommunen stiller følgende minimumsvilkår for konservering av oljetank:

 • Tanken tømmes for olje/parafin, rengjøres og påfylles sand/Leca
 • Avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) deponeres hos godkjent mottak
 • Påfyllingsrør kappes og fjernes, alternativt at informasjonsskilt om konservert tank monteres ved påfyllingsrør
 • Eventuell fast avtale om jevnlig fylling må opphøre for å unngå feilfylling
 • Melding sendes til kommunen etter at oppdraget er utført.

Enten tanken skal fjernes/saneres eller forbli i bakken/konserveres, skal den ansvarlige gi skriftlig beskjed om dette til kommunen. Benytt "Meldeskjema for sanering av olje- og parafintank /Søknad om konservering av olje- og parafintank".

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje
Myndighetene har signalisert at det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter. Detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke.

Om forbudet skulle komme vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

Publisert
13.12.2007
Sist endret
20.10.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk