Gå til innhold Gå til søk

Nedgravde oljetanker

Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110.

Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker
Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at nedgravde oljetanker som hovedregel skal graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Kommuner som har fastsatt lokal forskrift av kap. 1 har dermed også myndighet til å avslå søknader om igjenfylling, og kreve at tanken i stedet må fjernes.

Ringerike kommune har ikke vedtatt kap. 1, men kommunen er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven. Vi kan pålegge fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7. Det er derfor viktig at tankeier dokumenterer at arbeidet er utført etter alminnelige askepterte medtoder.

Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken 
Kommuner som ikke har vedtatt forurensningsforskriften kap. 1. kan ikke benytte seg av hjemlene i denne. Ringerike kommune kan likevel, når det ikke foreligger dokumentasjon på at arbeidet er utført etter alminnelige askepterte medtoder, pålegge fjerning av nedgravde oljetanker i henhold til forurensningsloven § 7.

Tankeier har et selvstendig ansvar for at oljetanker som tas ut av bruk saneres eller konserveres etter alminnelige aksepterte metoder, slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

Hvorvidt oljetanken skal graves opp (saneres) eller forbli i bakken (konserveres) er en vurdering som må tas av eller med utførende firma/person. På nettsiden www.oljefri.no kan man søke opp firmaer som utfører hele oppdraget. Dere blir enig om hvordan oppdraget skal utføres for å være iht. forurensningsloven § 7.

Vi mottar gjerne dokumentasjon på at tanken er fjernet eller konservert (som vi så oversender til feiervesenet), men vi utsteder ingen aksept eller godkjenning. Firmaet som utfører og du som tankeier er ansvarlig for at det ikke medfører forurensning jf. forurensningsloven § 7.

Alminnelige aksepterte metoder:

Fjerne oljetank

 • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**
 • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
 • Grav opp tankene.
 • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
 • Lever tankene til godkjent mottak.
 • Kapp og fjern påfyllingsrør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
 • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

La oljetanken forbli i bakken

 • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin**.
 • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
 • Dokumenter/påvis at tanken er tett*.
 • Fyll tanken med rene masser (leca eller sand).
 • Kapp og fjern påfyllingsrør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
 • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

 

** Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

* Påvist lekkasje fra oljetanker/forurenset grunn skal varsles foruresnsningsmyndigheten i kommunen.


Forbud mot bruk av fossil fyringsolje
Myndighetene har signalisert at det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter. Detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. 

Om forbudet skulle komme vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

Publisert
01.01.2017
Sist endret
21.06.2018

Les mer

Kontakt oss

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post:
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk