Gå til innhold Gå til søk

Nedgravde oljetanker

Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken.

Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.
 
Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på tlf. 110.

Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker
Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at nedgravde oljetanker som hovedregel skal graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Kommuner som har fastsatt lokal forskrift av kap. 1 har dermed også myndighet til å avslå søknader om igjenfylling, og kreve at tanken i stedet må fjernes.

Ringerike kommune har ikke vedtatt noen lokal forskrift for kap. 1, men kommunen er like fullt forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Dette følger av Rundskriv T-5/98 «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven. Tankeier har et selvstendig ansvar for at tankene er i forsvarlig stand og opereres slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

Sanering/fjerning av oljetank
En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. Tanker som tas permanent ut av bruk, fjernes (saneres) etter rengjøring. Rengjøring av tanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

Anbefalinger:

 • Tøm og rengjør tankene for olje/parafin
 • Deponer avfall (i all hovedsak hydrokarboner og vann) hos godkjent mottak.
 • Grav opp tankene
 • Lever tankene til godkjent mottak.
 • Kapp og fjern påfyllingsrør på husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling.
 • Opphør eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling.

For å finne tilbydere som kan fjerne oljetanken, gå inn på www.oljefri.no. Skriv inn og søk på ditt postnr. Følg anvisningen på skjermen.

Du trenger ingen godkjenning fra kommunen for å grave opp tanken. Vi ønsker likevel å få beskjed når tanken er fjernet, og informasjon om størrelse og materialtype på tanken.


Konservering av oljetank/ la oljetank forbli i bakken
Kommuner uten lokal forskrift har ikke myndighet til å benytte seg av de særlige hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1. Ringerike kommune kan ikke godkjenne (gi dispensasjon) at tanken skal ligge i bakken, kun håndheve/pålegge fjerning. Vi mottar gjerne papirer/informasjon på at tanken er fjernet eller konservert, men vi utsteder ingen aksept eller godkjenning. Trykk-test av tank, grunnforhold og informasjon om ev. tidligere/erstattet tank (bakgrunnen for dette – og observasjoner i den forbindelse) er viktig dokumentasjon. Tankeier har et selvstendig ansvar for at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

Faren for forurensning kan både knyttes til hvordan tiltaket gjennomføres (tømming, rengjøring, fyllmassene som brukes o.l.), samt faren at eventuell oljeforurensninger i grunnen under og rundt tanken ikke oppdages og blir liggende. Aktuelle momenter i en slik vurdering kan for eksempel være:

 • Planlegges tiltaket gjennomført på en slik måte at risiko for søl og uhell minimeres?
 • Kan fyllmassene som ønskes brukt medføre en forurensningsfare i seg selv?
 • Er tanken av et materiale og/eller alder som tilsier stor risiko for at det allerede kan ha oppstått lekkasjer fra tanken?
 • Foreligger det dokumentasjon fra tilstandskontroller? Er tankene trykktestet?
 • Kjennskap til eventuelle overfyllinger e.l.? Har tanken vært fylt på ofte?
 • Ligger tanken i et område der eventuelle oljelekkasjer vil medføre særlig stor skade (eventuelle sårbare resipienter, utnyttelse av grunnvann, truede arter, o.l.)?

Dersom kommunen kommer til at tiltaket er i strid med § 7, har kommunen myndighet til å pålegge tankeier å fjerne tanken.

For øvrig vil tankeier og/eller grunneier – eventuelt aktører som påtar seg arbeid knyttet til tankene - selv være ansvarlig for eventuell forurensning som oppstår i forbindelse med dette. Også dette følger av § 7.


Forbud mot bruk av fossil fyringsolje
Myndighetene har signalisert at det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter. Detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. 

Om forbudet skulle komme vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

Publisert
01.01.2017
Sist endret
08.03.2018

Les mer

Kontakt oss

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post:
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk