Gå til innhold Gå til søk

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Dette følger av forurensningsforskriften kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Ingen kan ha utslipp av oljeholdig avløpsvann uten at det er søkt om og gitt tillatelse til dette.

Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig spillvannsledning eller privat avløpsanlegg. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet i henhold til Norsk Standard 858-1/2, slik at det overholder kravene i forskriften. VA-miljøblad 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp, inkludert påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøyer
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
 • anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Søknad
Ved etablering, endring/oppgradering av oljeutskiller skal det søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

Kontakt rørlegger eller leverandør av oljeutskillere.

Søknaden skal innholde:

 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av oljeutskiller i forhold til bygning(er), og tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
 • Dimensjoneringsgrunnlaget.
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma.
 • Signert avtale om prøvetaking/analyse av prøver

Påslipp
Forurensningsforskriften kap. 15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte renseanlegget sitt mot et påslipp til kommunalt nett fra virksomheter som kommunen ikke er forurensningsmyndighet for. I slike tilfeller vil det være fylkesmannen eller Miljødirektoratet som stiller vilkårene til virksomheten for å beskytte miljøet, inkludert resipienten, mens kommunen kan sette vilkår i vedtak etter 15 A om påslipp for å beskytte renseanlegget sitt eller overholde kravene i sin egen utslippstillatelse. 

Ytterligere informasjon

Nye utslipp
Oljeholdig avløpsvann skal passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal vannbelastning. Det må også være tilrettelagt for representativ prøvetakning.

Kravene innebærer at oljeholdig avløpsvann ikke skal overstige 50 mg/l ut fra oljeutskiller, og 5 mg/l ut fra utslippsgrøft (infiltrasjon/ikke offentlig nett). Grenseverdien gjelder også for anlegg godkjent før 1.1.2007.

Utslipp etablert før 2007
Utslipp av oljeholdig avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig, og at de minst overholder kravene til rensing i § 15-7 om utslipp. 

Vesentlig økning av utslipp
Hvis et tillatt utslipp økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning av et utslipp eller mer. En vesentlig økning av utslippet kan imidlertid være et resultat av:

 • økning i mengde
 • endring i type utslipp
 • endring av utslippssted

Kommunen må derfor gjøre en konkret vurdering av om endringene utgjør en vesentlig økning.

Ytterligere informasjon

Publisert
03.11.2017
Sist endret
01.03.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Rådgiver vann og miljø:

Ole Anders Moskaug
E-post:
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk