Gå til innhold Gå til søk

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Dersom du skal starte et serverings- eller skjenkested trenger du en bevilling. Servering av mat og alkoholfri drikke krever at det foreligger en serveringsbevilling.

Dersom det skal skjenkes alkohol må det søkes om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Hvis du skal starte dagligvareforretning, delikatesseforretning eller spesialforretning for kjøtt og/eller fisk med salg av alkoholholdig drikk, eller øl/mineralvannutsalg, bryggeriutsalg og importørutsalg, må du ha en salgsbevilling.

Dersom det ikke foreligger en alminnelig skjenkebevilling og du planlegger å skjenke alkohol under et åpent enkeltstående arrangement eller et lukket selskap, må det normalt sett foreligge en skjenkebevilling for en enkelt anledning, dvs en ambulerende skjenkebevillng.

Eierskifte - overdragelse av virksomhet

Overdragelse etter alkoholloven

Det følger av alkoholloven § 1-10 at en skjenke- eller salgsbevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Som overdragelse etter alkoholloven regnes også overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet.

Den nye virksomheten kan etter § 1-10 drive videre på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder etter overdragelsen, såfremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om eierskifte senest innen 30 dager fra overdragelsen fant sted. Er ikke disse vilkårene oppfylt, faller bevillingen bort og ny driver må vente til egen bevilling er innvilget før driften kan gjenopptas.

Dersom søknaden ikke er endelig avgjort av etaten innen tre måneder, kan etaten gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere eiers bevilling i inntil ytterligere én måned. Det må søkes særskilt om slik tillatelse. Innvilgelse av inntil ytterligere én måned forutsetter at saksbehandlingstiden ikke skyldes forhold på søkers side, som for eksempel sen innsendelse av søknad, mangelfull søknad eller manglende medvirkning til sakens opplysning.

Presisering av overdragelse etter serveringsloven

Ved en overdragelse av virksomhet faller serveringsbevillingen bort, jf. serveringsloven § 22. Den nye virksomheten kan drive videre på tidligere eiers bevilling inntil søknaden er avgjort av kommunen, såfremt det er søkt om eierskifte innen 30 dager etter avtalt overdragelse. Er ikke disse vilkårene oppfylt, faller serveringsbevillingen bort og ny driver må vente til egen bevilling er innvilget før driften kan gjenopptas.

Etter serveringsloven § 22 andre ledd foreligger det også overdragelse etter loven når eierandeler i et selskap som driver serveringssted overdras, dersom erververen blir innehaver av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet. Etaten presiserer at dette vil bli strengt praktisert.

Publisert
06.06.2011
Sist endret
24.10.2012

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk