Ringeriksbanen og E16 - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Ny firefelts europaveg, sammen med dobbeltsporet jernbane, vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Eksterne nettsider

Bane NOR sin side om Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen sin side om E16 Skaret - Hønefoss

Statens vegvesen sin side om E16 Sandvika - Skaret

---------------------------------------------------------------------------------

Fakta om prosjektet

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal gå i 250 km/t
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • Total ombygging av Hønefoss stasjon
  • 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
  • I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021
  • Antatt ferdig i 2028

God måloppnåelse
Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen hvor samfunnsmålet er et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter sammen bo- og arbeidsområder i Osloregionen. Fellesprosjektet har god oppnåelse av de mål som er satt for InterCity-prosjektet. En dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til Hønefoss gjør at togene kan gå mye oftere enn i dag. Når banen står ferdig er planen å kjøre InterCity-tog mellom Oslo og Hønefoss hver halvtime og mellom Bergen og Oslo hver annen time.

Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time. Det har vært et viktig mål. Medregnet en planlagt innkorting på Vestlandet på strekningen Arna-Stanghelle, blir total reisetid bare fem timer og tjue minutter.

 

Planprosessen

Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det vil si at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet, med ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

Forslag til reguleringsplan er lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og ligger fremme 24.06.18. Fellesprosjektet er ferdig med reguleringsplanforslaget og tilhørende plandokumenter. Dette matrialet er oversendt til KMD for gjennomsyn.  KMD er ferdig med vurdering av plandokumentene og gjort endringer.

 

Planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Planprogrammet var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og Bane NOR fikk inn omlag 130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner. Innspillene ble vurdert før planprogrammet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Planprogram - fastsatt

Brev - fastsetting av planprogram

Planprogram - høringsdokument

Tilhørende dokumenter til planprogrammet


Diverse dokumenter:


Verksted på Klækken Hotell 24.08.16 - Rapport

Analyser og rapporter:

 Brev, politisk behandling og vedtak

 

Jernbaneverket:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nasjonal Transport Plan:

NTP hoveddokument 2018 - 2029

Samlede virkninger 2018 - 2029

Stortingsmelding St. 33

 


Presentasjoner:

Jernbaneforum:

Presentasjon av Samferdselministeren 2017

Presentasjon av Jernbanedirektøren 2017

 

Befaring 28.01.2014 angående E16 med statsrådene:


Diverse andre dokumenter med relevans til FRE16:

KVU Hønefoss sykkel

I forbindelse med nytt hovedvegsystem i Hønefoss:


Gamle dokumenter og utredninger i forbindelse med Ringeriksbanen:


Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen:

  • Høring og dokumenter i forbindelse med KVU-arbeidet 2008

Ringerike kommunes saksbehandler og kommunens kontaktperson opp mot BaneNor er Ole Einar Gulbrandsen,

e-post:  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Publisert
19.02.2014
Sist endret
28.05.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk