Gå til innhold Gå til søk

Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Ny firefelts europaveg, sammen med dobbeltsporet jernbane, vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Eksterne nettsider

Jernbaneverket sin side om Ringeriksbanen

Statens vegvesen sin side om E16 Skaret - Hønefoss

Statens vegvesen sin side om E16 Sandvika - Skaret

---------------------------------------------------------------------------------

Planprosessen

Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det vil si at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, med ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 jobber nå med reguleringsplan for strekningen. Forslag til reguleringsplan vil trolig bli lagt ut på høring før sommeren 2018. 

Planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Planprogrammet var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og Bane NOR fikk inn omlag 130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner. Innspillene ble vurdert før planprogrammet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Planprogram - fastsatt

Brev - fastsetting av planprogram

Planprogram - høringsdokument

Tilhørende dokumenter til planprogrammet


Diverse dokumenter:


Verksted på Klækken Hotell 24.08.16 - Rapport

Analyser og rapporter:

 Brev, politisk behandling og vedtak

 

Jernbaneverket:


Presentasjoner fra befaring 28.01.2014 angående E16 med statsrådene:


Diverse dokumenter:

KVU Hønefoss sykkel

I forbindelse med nytt hovedvegsystem i Hønefoss:


Gamle dokumenter og utredninger i forbindelse med Ringeriksbanen:


Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen:


Ringerike kommunes saksbehandler er Ole Einar Gulbrandsen,

e-post:  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Publisert
19.02.2014
Sist endret
11.09.2017

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk