Vedtekter - kommunal skolefritidsordning - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Vedtekter - kommunal skolefritidsordning

Gjeldende fra 01.08.15

Gitt i medhold av lov om grunnskolen  (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61, § 13-7

§ 1.        FORMÅL

Skolefritidsordningen (heretter kalt SFO) i Ringerike kommune er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn. 

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO er en viktig del av barns helhetlige oppvekstmiljø. I Ringerike kommune skal det legges vekt på et godt samarbeid mellom foresatte, skole og SFO. Kommunens SFO-plan beskriver målsettinger for innholdet i SFO.

SFO skal ha et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der.

Kommunens plikt til å ha et tilbud om skolefritidsordning gir ikke rettighet for den enkelte elev, jfr. Ot.prp. nr. 60 (1997- 98).

 

§ 2.        DRIFTSFORUTSETNINGER

Skolefritidsordningen drives etter Opplæringslovens bestemmelser om SFO og retningslinjer vedtatt av kommunestyret/Hovedkomitéen for oppvekst og kultur.

SFO bruker skolens arealer ute og inne. Arealene følger Helse- og miljøforskrifter som gjelder for grunnskolen.

Det åpnes for alternative måter å organisere SFO-tilbudet på innenfor den enkelte skoles budsjettramme.

 

§ 3.        POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR

Hovedkomitéen for oppvekst og kultur er ansvarlig styringsorgan i kommunen. Administrativt er SFO underlagt rektor.

 

§ 4.        ANSVARLIG PÅ SKOLENIVÅ

Kommunale skolefritidsordninger legges til skolen. Rektor har overordnet administrativt, økonomisk, personal- og faglig ansvar. Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole håndterer også SFO-saker.

Bemanningen skal være er forsvarlig i forhold til innhold, åpningstid og barnegruppa innenfor vedtatt budsjettramme og bør være 1 voksen pr. 12 hele plasser.

 

§ 5A.     SØKNAD OM PLASS

Alle skoler med barnetrinn skal ha et tilbud om SFO.

Søknad om plass skjer på elektronisk skjema på kommunens nettsider eller på papirskjema som skrives ut fra nettet eller fås tilsendt fra skole/servicetorg. Søknadsfristen er 1. april og kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalpressen.

Ved deltidsplass må ukedagene være faste. Eventuelle forandringer i dager må avtales med SFO- på forhånd.

Det er anledning til å søke om ny/utvidet plass i skoleåret hvis det er kapasitet.  Endringer gjelder vanligvis fra den 1. i hver måned. Den enkelte SFO kan i tillegg tilby dagsplasser viss det er kapasitet.

Rådmannen eller den han delegerer myndighet til er opptaksmyndighet.
Opptaket gjelder til eleven er ferdig med 4. klassetrinn, eller plassen blir sagt opp.

 

§ 5b.      OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av hele eller deler av SFO-plassen skal skje skriftlig til skolen eller elektronisk skjema på kommunens nettsider. med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i måneden.

Ringerike kommune kan si opp plassene med 3 måneders frist om det av økonomiske

eller andre grunner finner å måtte stenge en eller flere SFO.

 

§ 6.        ÅPNINGSTID/SKYSS

SFO følger skolens ferie- og fridager.  Daglige åpningstider fastsettes ved den enkelte skoles SFO ut fra lokale behov. SFO kan være åpent i skolens høstferie, vinterferie, og i sommerferien, to uker etter skoleslutt og to uker før skolestart.

Det betales ekstra for tilbud ut over skoleruta. Her gjelder egen påmelding. Tilbud kan gis ved naboskoler ved for liten påmelding.

Det dekkes ikke skyss til/fra SFO. 

 

§ 7.        KOST

Samarbeidsutvalget fastsetter om det skal være kost ved den enkelte SFO.  Eventuelle kostpenger, til selvkost dersom ikke foreldrene bestemmer noe annet, kommer i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen.

 

§ 8.        BETALING FOR OPPHOLD

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for barns opphold i SFO. For deltidsplasser reduseres prisen påplusset 10 % administrasjonsgebyr. Det er egen betalingssats for morgentilbud og ukesplasser utenom skoleruta.

Betalingsordninger

Årsprisen for SFO på skoledagene ut fra skoleruten, fordeles på 10 hele måneder f.o.m. 15. august t.o.m.15. juni.  Forfallsdato 20. i hver måned..

Ekstra betaling for tilbud ut over skoleruten blir fakturert i tillegg. Det gis ikke fratrekk i foreldrebetalingen om barnet ikke møter opp til avtalte dager.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsknene har ulik plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det gis ikke søskenmoderasjon hvis for eksempel det ene barnet er i SFO og et annet i barnehage/kulturskole.

Redusert betaling

Det er anledning til å søke om redusert betaling for familier med bruttoinntekt under 3 G, inklusive stønader og bidrag.  Det gis ikke redusert betaling for morgenåpent.  Søskenmoderasjon faller bort ved redusert betaling.  Betaling for kost kommer i tillegg og må betales fullt ut.  Søkere som innvilges redusert betaling betaler 50 % av gjeldende sats.  I spesielle tilfeller kan rådmannen innvilge ytterligere redusert betaling ut over dette. 

Søknad om redusert betaling skrives på eget skjema og hentes fra internett, på Servicetorget eller på skolen.  Det må legges ved dokumentasjon på opplysninger. 

 

Mislighold

Ved forsinket betaling påløper renter og eventuelt purregebyr i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og kommunale forskrifter.  Ved vesentlig mislighold av betaling kan rådmannen eller den han gir fullmakt vedta at SFO-plassen inndras. Misligholdet anses som vesentlig dersom betalingen står til rest med 2 måneder eller mer.  Mottatt plass for nytt skoleår inndras hvis restgjeld til SFO, kulturskolen eller barnehage står ubetalt. 

Når 2 måneders betaling utestår, varsler avgiftskontoret foresatte, med kopi til rektor, om at kravet går til tvangsinnfordring og at plassen kan inndras hvis ikke betalingen er ordnet i løpet av 14 dager.

Gebyr

Ved henting av barn etter SFO`s stengetid faktureres et gebyr på kr. 300,- pr. gang for å dekke ansattes overtid.  Gebyret faktureres automatisk på neste regning.  Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret. 

 

§ 9.        KLAGEADGANG

                Kommunens særskilte klagenemnd er ankeinstans.

 

§ 10.      LEKSEHJELP I GRUNNSKOLEN

Kommunen skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Tilbudet er frivillig, men eleven har rett til å delta. På småskoletrinnet blir leksehjelp organisert som en del av skolefritidsordningen. Skolen informerer om tilbudet som gis ved den enkelte skole.

Leksehjelpen skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.  Det skal være forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelp-tiden. Leksehjelp er gratis for alle elevene enten de går på SFO eller ikke.

 

§ 11.      PSYKOSOSIALT MILJØ

Opplæringslovens § 9a gir alle elever i rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Lovbestemmelsene, og konkretiseringen av dem i planen «Trivsel i Ringeriksskolen»,  gjelder også i SFO og  i Leksehjelp-tiden.

 

§ 12.      TAUSHETSPLIKT

Personalet har taushetsplikt, jfr. Forvaltningloven §§  13 til 13e.

 

§ 13.      POLITIATTEST

Den som skal tilsettes i SFO må legge frem politiattest. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn kan ikke tilsettes i SFO, jfr. Opplæringsloven § 10-9.

 

 

Vedtektene er vedtatt i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur, HOK , sak 21/15, og gjelder fra 01.08.15.

Publisert
30.08.2016
Sist endret
30.08.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

eller den enkelte skole.

Skolenes nettsidersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk