I tillegg til prøve i norsk, innføres for første gang en egen prøve i samfunnskunnskap.

Prøvene er obligatoriske for alle som får et vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter introduksjonsloven gir dem rett og/eller plikt til opplæring. For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. september 2013 er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve.

Personer som har plikt til å gjennomføre 300/600 timer norskopplæring for å kunne søke permanent opphold, men som ikke kan delta i nok norsktimer, kan innfri plikten ved å ta norskprøven. I disse tilfellene må den obligatoriske prøven bestås.

Norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet er viktige forutsetninger for at flyktninger og innvandrere skal kunne delta i yrkes- og samfunnslivet. Innføringen av obligatoriske prøver er også en understreking av samfunnets forventning om at innvandrere skal lære språket og kjenne samfunnet de lever i.