Nasjonale prøver høsten 2018 - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Nasjonale prøver høsten 2018

I uke 37 og 38 blir det gjennomført nasjonale prøver på 8. og 9. trinn. Her kan du lese om formålet med nasjonale prøver og når de gjennomføres på Veienmarka.

De nasjonale prøvene er med på å gi skolen viktig  kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle trinn.

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 8. og 9. trinn.

Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

Hvordan brukes nasjonale prøver?

  • Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring for den enkelte elev.
  • Kommuner og skoler skal brukes resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

Elever på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skolen kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år.

Fritak

Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Tilrettelegging

Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av en nasjonal prøve. Skolen skal sørge for all slik tilrettelegging.

Hvordan blir prøvene laget?

Fagmiljøer ved høgskoler, universiteter og nasjonale sentere utvikler prøvene i samarbeid med lærere og fagpersoner i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at prøvene blir utviklet i samsvar med kvalitetskravene i rammeverk for nasjonale prøver og at de blir tilstrekkelig kvalitetssikret.

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/#Eksempeloppgaver er det eksempler på oppgaver som brukes i de nasjonale prøvene. Her ligger også fjorårets elektroniske nasjonale prøver i engelsk og regning.

Bruk av resultatene

Eleven og foreldre får tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakterer, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva elevene bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. Skolen kan informere om hvordan de arbeider med å følge opp resultatene for ditt barn.

Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå. Alle har taushetsplikt om prøveresultatene til de enkelte elevene og det stilles strenge krav til at elevenes personvern blir ivaretatt. Resultatene fra prøvene brukes i analyser som skoleeier og skoleledere skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolene.

Utdanningsdirektoratet kan gi forskere tilgang til resultatene. Før vi gir tilgang, foretar vi en interesseavveiing mellom elevenes personvern og samfunnets interesse av forskningsprosjektet.

Når gjennomføres prøvene høsten 2016?

For 8. og 9. trinn gjennomføres prøvene på følgende datoer:

8.trinn

6.september - Lesing
16.september - Regning
22.september - Engelsk

9.trinn

12.september - Lesing
23.september - Regning

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolen eller les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider:

www.udir.no/nasjonaleprover

Publisert
25.06.2018
Sist endret
03.04.2018

Informasjon til foreldre

Datoer for nasjonale prøver høsten 2018:

REGNING 8.TRINN

Dato kommer

ENGELSK 8.TRINN

Dato kommer

LESING 8.TRINN

Dato kommer

LESING 9.TRINN

Dato kommer

REGNING 9.TRINN

Dato kommer

 

Hva måler prøvene? 
Eksempeloppgaver i lesing.

Eksempeloppgaver i regning

Eksempeloppgaver i engelsksend siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

                                 
Google
Tilpasset søk