Gå til innhold Gå til søk

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Ringerike kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet bolig, men kommunen kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper.

Last ned retningslinjene her

1. Vilkår for å kunne få tildelt kommunal bolig

Kommunale boliger i Ringerike kommune kan tildeles søker som oppfyller følgende vilkår:

a) Søker må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold anses ute av stand til selv å skaffe egnet bolig.

b) Søker må ha bodd (registrert i Folkeregisteret) i Ringerike kommune det siste året, eller ha nær tilknytning til kommunen.

c) Søker må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Er søker under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparatet.

Dersom søker ikke har tilstrekkelig bo evne, herunder evne til å håndtere sin egen økonomi, eller dersom det er tvil om søkers bo evne, kan det stilles krav om at det inngås avtale om nærmere oppfølging via Boligsosialt team. Tiltak kan bestå i avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning, hjemmetjenester etc.

2. Kriterier for tildeling:

Boligene i Ringerike Kommune tildeles av et team bestående av saksbehandler NAV og avd. leder rus/psykisk helse. Teamet suppleres faglig ved behov.

1. Søker må være uten fast bopel eller egnet bolig, og må være uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig selv.

  1. Når barnefamilier søker skal vurderingen av egnet bolig gjøres med et særskilt fokus på barnets behov, og med et forebyggende perspektiv i vurderingen.
  2. Kravet om botid gjelder ikke flyktninger som mottas av Ringerike kommune.
  3. Søkere som har overdratt bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv de siste to år, får som hovedregel avslag på søknaden.
  4. Dersom søker tidligere har misligholdt kommunal husleieavtale, forutsettes, som hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende kan tildeles ny kommunal bolig.

3. Prioriteringer

Dersom kommunen ikke har egnet bolig tilgjengelig for tildeling, gjelder følgende prioriteringer:

a) Barnefamilier

b) Flyktninger

c) Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon

d) Enslige

Økonomiske, helsemessige og sosiale situasjoner legges til grunn for tildelingen.

Søkere skal få råd og veiledning om alternative løsninger for boligbehov.

Søknad om kommunal utleiebolig blir vurdert skjønnsmessig og på grunnlag av gjeldende kriterier.

Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker etter retningslinjer for kriterier.

4. Svar på søknad

Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og kriteriene for eventuell tildeling av kommunale boliger.

Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig i punkt 1, skal det fattes vedtak om tildeling.

 Eventuell avtale om hjelpetiltaksplan skal inngås før vedtaket fattes.

Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, men uten at kommunen har bolig tilgjengelig for tildeling, skal det gis foreløpig svar i form av venteliste vedtak. Vedtaket skal opplyse om at søker oppfyller vilkårene, og vil bli oppført på venteliste for tildeling av kommunal bolig. Når det blir bolig tilgjengelig for søkeren, skal dette informeres om skriftlig.

Dersom søker ikke oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, skal det fattes vedtak om at søknaden er avslått. Vedtaket skal opplyse om begrunnelsen for avslaget og om adgangen til å klage.

5. Vedtak

Vedtak om tildeling av kommunal bolig skal opplyse om:

a) grunnlaget for tildelingen, jf. punkt 1 a) til c)

b) om det er inngått avtale om hjelpetiltaksplan etter punkt 1

c) tildelingsperiode

d) søkerens plikt til å opplyse kommunen straks forutsetningene for tildelingen endrer seg

e) at retten til leie av bolig i henhold til vedtaket faller bort, dersom forholdene endrer seg på en måte som gjør at søker ikke lenger oppfyller vilkårene for tildeling

f) klageadgang og klagefrist

6. Klage

Vedtak vedrørende tildeling av bolig kan påklages. Der hvor klage blir fremmet, og klager ikke gis medhold blir klagen oversendt kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.

7. Tildelingsperiode

Kommunal bolig tildeles for en periode på 3 år. Kommunal bolig kan tildeles for en kortere periode enn 3 år etter reglene i husleieloven § 11-1.

Dersom det er åpenbart at søker vil ha et langvarig behov for kommunal bolig, kan kommunal bolig tildeles for en lengre periode enn 3 år.

Dersom søker ved utløpet av tildelingsperioden fortsatt oppfyller vilkårene for å få tildelt kommunal bolig i kommunen, skal vedtaket om tildeling av bolig fornyes.

8. Leiekontrakt

Det skal inngås leiekontrakt mellom utleier og leietager for leieperioden. Leiekontrakten skal være tidsbegrenset, og leieperioden skal ikke være lengre enn tildelingsperioden, jf punkt 4.

Det skal i leiekontrakten henvises til tildelingsvedtaket, herunder eventuell hjelp i leieobjektet. Tildelingsvedtaket skal følge som vedlegg til leiekontrakten. Det skal i leiekontrakten presiseres at leieforholdet opphører dersom vilkårene for tildeling av kommunal bolig ikke lenger er oppfylt eller dersom forutsetningene for tildelingen vesentlig endres.

 Vedtatt i kommunestyret 25.02.2016

Publisert
11.04.2016
Sist endret
11.04.2016

Kontakt oss

Tildelingskontoret for 
helse og omsorgstjenester

Tlf. 40 90 01 39
Telefontid: 09.00-15.00 

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse: 
Postboks 123, 3502 Hønefoss

Enhetsleder
Ingunn Camilla Tangen
Tlf 9248 40 90

Avdelingsleder
Ann Elisabeth Birkeland
Tlf 400 43 367send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk