Gå til innhold Gå til søk

Trafikkregler for syklister

Alle trafikanter må forholde seg til trafikkreglene.

Syklistenes Landsforening har i samarbeid med Statens vegvesen utgitt et hefte om syklisters rettigheter og plikter i trafikken - "Syklister tar ansvar". Heftet tar for seg det ansvar man har som syklist i trafikken, men også rettigheter og hvordan andre trafikanter skal forholde seg til syklister.

Brosjyre fra Syklistenes landsforening "Syklister tar ansvar". Link:

http://www.syklistene.no/content/uploads_live/2013/01/Syklister-tar-ansvar.pdf

 

UTDRAG FRA TRAFIKKREGLENE

(relevant for syklister)

§ 2. Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.

§ 3. Som gående regnes også den som .....

c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

§ 4. Bruk av kjørebane

1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen.

2. På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg........

§ 5. Kjøretøys plass på vegen

1. ........Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøres på vegens høyre skulder.

2. Kjøring i kollektivfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan motorsykkel, moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slikt felt.

§ 7. Vikeplikt

....

3. Kjørende som vil svinge, har vikeplikt for gående eller syklende der det skal kjøres inn.

4. ....... Kjørende som som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.

§ 9. Særlige plikter overfor gående

.....

3. Den som vil kjøre forbi til høyre for sporvogn ved holdeplass uten trafikkøy, skal stanse og gi fri veg for passasjerer som stiger av eller vil stige på. Det samme gjelder for syklende som vil kjøre forbi til høyre for buss ved holdeplass.

§ 17. Stans og parkering

1. Det er forbudt å stanse.......

c) helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg....

§ 18. Særlige bestemmelser for syklende

1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel.

2. Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er hensiktsmessig. Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Slik svinging kan gjøres uten hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig trafikkskilt eller ved oppmerking på veg, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.

3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

4. Sykkel kan stanses og parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

(Ordlyd gjeldende f.o.m. 1. mai 1998) Forskrift 21. mars 1986 nr 747 om kjørende

• Minst to bremser som virker uavhengig av hverandre

• Rød refleks bak ("kattøye")

• Hvit eller gul refleks på pedalene

• Ringeklokke

• Lykt både foran og bak (ved sykling i mørke/dårlig sikt)

Publisert
23.06.2016
Sist endret
24.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk