Gå til innhold Gå til søk

Klagerett

Hva gjør man hvis man er misfornøyd med vedtak i kommunen?

Når kommunen fatter vedtak som angår enkeltperson eller andre som har interesse i saken er det som regel anledning til å påklage kommunens vedtak. Alle vedtak som er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kan påklages. Eksempel på dette kan være vedtak i byggesaker og vedtak om barnehageplass.

Politiske vedtak, det vil si vedtak som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig klageinteresse, kan derimot ikke påklages. Som eksempel på et politisk vedtak kan vi nevne kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Hvordan skal jeg gå fram når jeg vil klage?
Når kommunen sender ut vedtak i forvaltningssaker plikter kommunen sammen med vedtaket å opplyse om framgangsmåte for klage. Hvis dette skulle mangle, har det skjedd en feil i forbindelse med utsendelse av vedtaket. Du må da ta kontakt med saksbehandler og få nødvendige opplysninger om klagerett. Kommunen plikter ellers generelt å gi veiledning om framgangsmåte.

Hvor sendes klagen?
Klage på vedtak fattet av kommunen sendes til kommunen.

Hvem behandler klagen?
Alle klager skal først behandles av den instansen som har fattet vedtaket. Dersom instansen tar klagen til følge og omgjør sitt vedtak etter klagerens ønsker, avsluttes klagesaken. Hvis instansen ikke omgjør vedtaket eller bare gir delvis medhold, skal saken legges fram for klageinstansen til avgjørelse.

Hvem er klageinstans ?
På mange områder er det Fylkesmannen eller et annet statlig organ som er klageinstans. Kommunen oversender klagesaken dit dersom kommunen ikke endrer sitt vedtak etter klage. Et eksempel på slike saker er enkeltvedtak etter opplæringsloven.

Forvaltningsloven omhandler bestemmelser om klagerett og behandling av klager.  

Publisert
11.10.2013
Sist endret
11.10.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Vakttelefoner

Tjenestesteder A - Åsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk