Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Oppklaringer knyttet til Hønefoss skole

Innhold

  Oppklaringer knyttet til Hønefoss skole

  I forbindelse med den eksterne rapporten som danner grunnlaget for vurdering av kostnader for å oppgradere Hønefoss skole til dagens krav har det fremkommet en rekke påstander i den offentlige debatten som ikke medfører riktighet. Nedenfor gjengis derfor en kort tidslinje for utarbeidelsen av denne rapporten.

  Oppklaringer

  Mats Øieren - Kommunikasjonssjef i Ringerike kommune

  I kommunestyrets møte 7. mars i år svarte ordføreren på en interpellasjon hvor et enstemmig kommunestyre bifalt følgende forslag:

  «Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak der det utredes eventuelt drift av Hønefoss skole for å avlaste nye Ullerål skole. I saken bes det også utredet fortsatt behov for en sentrumsskole i Hønefoss.»

  Som følge av dette ble det 22. mars bestilt en rapport fra ekstern konsulent med følgende vurdering:

  «Bygningsmessig teknisk vurdering av mulighetene for å oppgradere Hønefoss barneskole til dagens krav.» 

  Kommunen mottok bekreftelse på oppdragsbestillingen 25. mars.

  Den 2. mai ble det stilt et grunngitt spørsmål i Kommunestyret om godkjenning av Hønefoss skole i medhold av miljørettet helsevern. På denne bakgrunn og som en del av ordførerens svar ble rådmannen anmodet om å utarbeide et konkret og utfyllende notat om forholdene ved Hønefoss skole.

  Den 8. mai mottok kommunen en vurdering fra den eksterne konsulenten knyttet til bærekonstruksjonene i bygget. Denne vurderingen ble gjennomført for å være sikre på at det ville la seg gjøre å oppgradere bygget.

  Den 3. juni mottok vi nøkkeltall fra konsulenten basert på Norsk Prisbok.

  Prisboken består av kostnadsvurdering i tidligfasen basert på overordnede nøkkeltall.

  Prisanslaget vi mottok besto av grove estimater uten moms basert på nøkkeltall for bygg, VVS, elektro og automasjon. 

  Den 4. juni leverte konsulenten erfaringstall fra rehabilitering av skolebygg.

  Etter fremdriftsplanen skulle det gjennomføres en befaring. Den 5. juni ble dette gjennomført som en samlet befaring. Her deltok faggruppene arkitekt, brann, bygg, konstruksjon, VVS og elektro.

  Rapporten ble ferdigstilt 17. juni og kalkylen viser en kostnad på 233,6 millioner kroner for å oppgradere Hønefoss skole til en fullverdig barneskole etter dagens standard.

  I denne kalkylen inngår kostnader for en totalrehabilitering av hovedbygningen, rivning av tilbygget fra 1971, nybygg på 2 600 kvm og opprusting av skolegård og uteområder.

  Rehabilitering av eksisterende bygg fra 1891/1924 var i rapporten kostnadsberegnet til 121,3 millioner kroner inkludert mva. Dette gir en kvadratmeterpris på kroner 33 000,-

  Rapporten ble lagt frem for Kommunestyret 27. juni og ble enstemmig tatt til orientering.

  I dette møtet ble det etterlyst svar på spørsmålet fra 2. mai om hva som skal til for å oppgradere Hønefoss skole i henhold til miljørettet helsevern.

  Den 5. september fikk Kommunestyret et utfyllende svar på dette spørsmålet i form av et notat.

  Den 22. november mottok kommunen en mail fra den eksterne konsulenten hvor det påpekes at det er tallene fra den endelige rapporten datert 17. juni som er Rambøll sitt svar på oppgaven om å kostnadsberegne scenarioet for rehabilitering av Hønefoss skole.

  De påpeker videre at de står inne for vurderingene som er gjort i den rapporten og understreker at de foreløpige estimatene og nøkkeltallene de ble bedt om å gi før tilstandsvurderingen ikke har noen verdi nå. 

  Forvaltningsrevisjon og åpent møte

  Avslutningsvis vil jeg nevne at Buskerud kommunerevisjon nå sluttfører en forvaltningsrevisjon av saken om Hønefoss skole. Kommunerevisjonen rapporterer til kontrollutvalget som har møte 21. januar 2020.

  Etter at denne rapporten er lagt frem ønsker ordføreren å invitere til et åpent folkemøte om Hønefoss skole. Her vil det bli en grundig gjennomgang av hele sakskomplekset og det vil være gode muligheter for innbyggerne til å stille de spørsmålene de har om saken.

  Tid og sted for det åpne møtet blir annonsert senere.

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?