Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2019 / Skolekretser for grunnskolen i Ringerike på høring

Innhold

  Skolekretser for grunnskolen i Ringerike på høring

  Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere skolekretsene (opptaksområdene) til grunnskolene i Ringerike. Kretsene som ble vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur  7. november 2018 har skapt reaksjoner.

  Bakgrunn

  Etter at endringer ble vedatt i 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to kretser (opptaksområder), Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole og grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.

  På bakgrunn av reaksjonene ba Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) rådmannen om å komme med ny sak om oppvekstområder. (HOK 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas på nytt av kommunestyret som en forskrift.

  Sentrumsområdene
  I Hønefoss sør ble Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål skole under utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020/21. Skolene er omtrent like store og har en samlet kapasitet på 1200 elever. Disse skolene vil erstatte Kirkeskolen, Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole.

  De siste elevtallsprognosene viser at kapasiteten ved de to nye skolene vil være stor nok til å dekke skolebehovet for elever i sentrumsområdene fram til slutten av 2020-tallet.

  Det er i dag 914 elever til sammen på Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler. For å tilpasse kapasiteten til den forventede økningen av elever ved de to barneskolene i sentrum, ble det vedtatt at nåværende opptaksområde for Hønefoss skole deles mellom Ullerål og Benterud skoler. (HOK 42/18).

  Du kan se kart over det her

  Dersom alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole 1. august 2020, vil skolen ha ca. 600 og elever, mens det vil være ca. 300 elever på Benterud.

  Justering av opptaksområde mellom Ullerål skole og Hallingby skole
  Vedtaket i 2018 flyttet grensen fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 (HOK 42/18).Per i dag er det 10 elever i skolepliktig alder i området Hensveien 100-187 som påvikes av justeringen. 

  Fremdriftsplan

  I juni ble fremdriftsplan vedtatt i HOK (HOK 23/19).

  Fremfriftsplanen:

  • August - høring med to måneders uttalefrist (nå)
  • November - bearbeidelse av høringsuttaler og forberedelse av politisk sak
  • Desember - endelig vedtak om opptaksområder i kommunestyret

  En  arbeidsgruppe satt sammen av flere parter har gått gjennom høringsgrunnlag og prosess. Arbeidsgruppa bidrar i utarbeidelsen av forslag til forskrift for opptaksområder for de kommunale grunnskolene i Ringerike kommune.

  Arbeidet på de enkelte skolene

  Rektor og SU/FAU-leder legger opp prosessen ved den enkelte skole, ut fra en vurdering av hvor berørt skolen er av høringsforslaget. 

  På de mest berørte skolene er det viktig å sikre god informasjon til de ulike gruppene på skolen, spesielt foreldre, og at en finner en måte å sikre tilbakemelding til rådsorganene som skal lage uttalelse fra skolen. Foreldremøtene i september kan være en arena, men dette overlates til den enkelte skole.

  FAU/SU ved den en enkelte skole har mulighet til å be om et informasjonsmøte med kommunen tidlig i høringsperioden, dersom det er spørsmål som ønskes avklart før innsendelse av høringssvar. FAU/SU må selv ta initiativ til dette ved å kontakte kommunen.

  Innspill (høringen)

  Vi ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende inndelinger:

  • Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene:
   • Sentrum
   • Hengsle
   • Vesterntangen/Støalandet 
   • Holttangen/Hønengata/Parkveien

  Kart med elevtall i de ulike områdene og naboskolene vil gi grunnlag for å komme med nye forslag. Kartet viser og de grensene som ble trukket opp i 2018. (HOK 42/18) Dagens elevtall og de vedlagte prognosene for elevtallsutvikling synliggjør også konsekvensene for elevtallet ved nye forslag. (Lenker til dokumenter lenger ned)

  • Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området Hensveien.

  Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.

  • Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 1. klassinger.

  Aktuelle dokumenter til nedlasting: 

  Vil du gi innspill?

  Høringsfrist er satt til 28.10.2019.

  Høringsuttalelser merkes «Sak 19/2294» og sendes til:

  Siste endret: 14.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?