Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / En spesiell tid

Innhold

  En spesiell tid

  De siste ukene har vært svært spesielle og nesten uvirkelige. Store deler av samfunnet er steng ned og alle deltar i det som er kalt den største nasjonale dugnaden på svært lang tid. Her kan du høre og se ordføreren sin hilsen til innbyggerne nå før påsken.

  Koronakrisen merkes tydelig

  Også i vår del av verden merker vi koronakrisen tydelig.

  Selv om vi enda ikke har mange syke og smittede, er hverdagen snudd opp ned for de aller fleste.

  Ringerike kommune har tatt mange grep for å være så godt forberedt som det lar seg gjøre. Dette er gjort samtidig som den daglige driften går så normalt som mulig.

  Vi har benyttet tiden til å gjøre oss forberedt på et enda større trykk mot alle tjenester i kommunen. Vi har også forberedt oss på å drifte disse tjenestene i en situasjon vi ikke har vært oppe i tidligere.

  Jeg har tidligere informert om at jeg som ordfører følger arbeidet tett. Ringerike kommune satt krisestab tidlig, og hver dag møtes kriseledelsen for å gjennomgår situasjonen og vurdere virkningen av de tiltakene som iverksettes.

  Som nevnt er det gjort mye i Ringerike og jeg skal gå igjennom noen av disse.

  Vanskelig for mange

  Men aller først vil jeg uttrykke forståelse for alle som nå har bekymringer og for de som merker konsekvensene av krisen direkte på seg og sine.

  Det er ikke til å komme utenom at vi står overfor enorme utfordringer.

  Skoler, barnehager og kulturtilbud er stengt. Mange private arbeidsplasser er også stengt som følge av nasjonale retningslinjer og pålegg. I tillegg er aktiviteten lavere som følge av at folk holder seg mere hjemme.

  Dette har store konsekvenser og er en del av kostnadene håndteringen av pandemien fører med seg.

  Men for den enkelte merkes det tydelig.

  I Ringerike er nå mange personer permitterte eller arbeidsledige.

  Vi må huske på at noen av disse faktisk kan være i karantene, nylig blitt permittert og samtidig være hjemme med små barn som skal ha hjemmeundervisning. Dette kan være mange bekymringer og utfordringer på en gang.

  Vi må bry oss om hverandre

  Det er i slike situasjoner vi trenger hverandre, og det er i slike situasjoner vi kan bry oss og være medmennesker.

  Det er også i slike situasjoner vi ser hvilke verdier samfunnet vårt er bygget på. Samhold, respekt og ansvar er noen av disse.

  Ringerike kommune har gjennomført en rekke tiltak for å håndtere koronapandemien.

  Informasjon til innbyggerne

  Alle innbyggerne oppdateres fortløpende via kommunens nettsider, i sosiale media og via pressestoff til lokalavisen.

  Rådmannen orienterte 26. mars den politiske ledelsen og de folkevalgte om noen av de viktigste tiltakene som da var gjennomført. Nedenfor er noe av den gjengitt.

  De forskjellige virksomhetene i kommunen aktiviserte tidlig egen kriseledelse, med tydelige grensesnitt opp imot kommunens strategiske kriseledelse. Samhandlingsrutiner og dagsplaner følges kontinuerlig opp. Det er gjennomført risikoanalyser og det arbeides med kontinuitetsplanlegging basert på DSBs veileder. Videre gjennomføres daglige planlegging- og statusmøter i på alle nivå, noe varierende i henhold til hvilket «trykk» avdelingene er utsatt for.

  Kommunen følger alle FHIs anbefalinger som alle er lagt ut på nettet og disse er også klart viderekommunisert til idrettslag, frivillige lag og organisasjoner og samarbeidsparter.

  Politiske møter arrangeres som nettmøter med begrenset sakslister, og med kun rådmann og ass. Rådmann tilstede. Det er bestemt at det skal avholdes to formannskapsmøter/mnd.

  Personellsituasjonen monitoreres daglig/kontinuerlig, og oversikter over antall i karantene, syke, hjemme med barn, hjemmekontor og konsekvenser for drifta utarbeides daglig. Der det er mulig benyttes hjemmekontor. Basalt smittevern og fokus på redusert smittespredning er hovedfokus i alle enheter. I regi av HR er det etablert en bemanningssentral, både for å ha oversikt over ledig personell og muligheter for omdisponeringer.

  Kommunen

  • Etablert kommuneadvokatsamarbeid med gamle Buskerud og Asker. Det lages planer for opprettholdelse av kritiske funksjoner i kommunen. Kommunesamarbeid om hvordan informere ansatte er etablert.
  • Opprettet egen epostadresse som ansatte og ledere kan rette arbeidsrettslige spørsmål til.
  • Utarbeidet nye retningslinjer for servering og skjenketider, og det føres tilsyn med disse etablissementene.
  • Bestilt rapport fra Telenor med oversikt over hvor mange som har hytter i Ringerike som ikke bor i Ringerike.

   

  Det kan oppstå uønskede hendelser i kommunen parallelt med denne pandemien, og mange av våre egne ressurser kan være bundet opp. Sivilforsvaret er derfor kontaktet for å sikre mulig bistand i slike situasjoner (backup).

  Helse og omsorg

  • Det er et godt interkommunalt samarbeid mellom kommuneoverleger og kommunalsjefer i Jevnaker, Hole og Ringerike. Det er også god kontakt med sykehuset lokalt. Det har vært ukentlige møter mellom kommuneoverlegene i de tre kommunene.
  • For å møte forventet mangel på kompetent personell er det gjennomført kartlegging av personell i andre sektorer med helsefaglig utdanning, samt personell som i dag arbeider deltid. Likeens er det definert grenser for minimumsbemanning for å lette arbeidet med framtidige omdisponeringer. Det er igangsatt kartlegging av personell ift mulig omdisponering. Det er opprettet vikarløsning og økte fastansatt-ressurser blant fastleger.
  • Det er framskaffet oversikter over volum og plassering av tilgjengelig smitteutstyr, samt iverksatt suppleringskjøp der dette er mulig. Smittevernutstyr er mangelvare, og vi har «støvsugd» alt fra byggevarefirma til tannleger, veterinærer og detaljvarehandel. Det er utarbeidet strenge prioriteringer for fordeling av smittevernutstyr, og alt tilgjengelig utstyr er samlet på hjelpemiddellageret på Austjord, som også forestår fordeling og omkjøring. Behov for utstyr er beregnet ut i fra forskjellige smittescenarioer, og sentrale/nasjonale bestillinger vil være nødvendig for å imøtekomme behovet i fortsettelse. Dette følges opp av fylkesmannsembetet.
  • Det er utarbeidet nye og nødvenige prosedyrer for aktuell problemstilling, for å håndtere smitte og forhindre smittespredning. Dette jfr. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Alle anbefalinger for sykehjem og hjemmetjenester er gjennomgått og funnet løst.
  • Det er utarbeidet mange ROS analyser fra tiden før statlige føringer og etter at de statlige føringene kom på plass. ROS analysene danner grunnlag for avgjørelser og type drift.
  • Avlevering av smittet materiell krever gode rutiner og merket utstyr. Dette er anskaffet.
  • Det er iverksatt besøkskontroll og besøksforbud på sykehjem – dørene låses.
  • Servicesentrene er «stengt ned», og alternative tjenester organisert for de brukerne som trenger dette.
  • Dagavdelingene for hjemmeboende er stengt. Personellet er omdisponert og driver ambulant oppfølging av de som trenger dette, med besøk og mat. Det er vurdert om dagavdelingen skulle åpnes for en mindre gruppe, men dette er ikke gjort fordi det vurderes at tilbudet er tilfredstillende.
  • Ansatte som kan håndtere sine oppgaver via hjemmekontor har etablert dette.
  • Mottak og organisering av frivillige er iverksatt. Det er opprettet en koordinator for frivillige. Tjenestetilbudet organiseres innenfor de rammer som er godkjent for Frivilligsentralen. Det er også innhentet oversikter fra alle avdelingsledere om oppgaver som kan overføres frivillige.
  • Vi har forberedt for at enheter som benytter privat tøy i tjenesten kan konvertere til arbeidsuniformer ved smitteutbrudd i egen avdeling. Menova as etablerer reservelager i forhold til smittetøy, og forbereder at langt flere vil ha behov for arbeidstøy. Menova as er også forberedt på økt vask av smittetøy.
  • Henvendelser fra pressen håndteres fortløpende i samarbeid med informasjonstjenesten.
  • Det er iverksatt ekstra renholdstjenester i utsatte avdelinger.
  • Det er iverksatt opplæring i «prøvetaking/testing» slik at flere aktuelle enheter er i stand til å utføre disse prosedyrer på egenhånd dersom dette skulle være aktuelt.
  • Det er utarbeidet klare rutinebeskrivelser som trer i kraft når smitte debuterer på de enkelte avdelinger, også i hjemmebaserte tjenester. Dette inkluderer omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede, som har spesielle utfordringer. Det arbeides med å etablere et mindre smitteteam innen hjemmebaserte tjenester.
  • Det er bestilt, og vil bli etablert videokonferanseutstyr ved samtlige legekontor.
  • Kommunen har gått til innkjøp av flere oksygenkonsentratorer og desinfeksjonsroboter. Det er noe leveringstid, men dette vil være svært verdifulle hjelpemidler litt senere i smitteforløpet.
  • Administrative og operative lokaliteter justeres, slik at ansatte som må være på arbeid oppnår størst mulig avstand for å redusere smittefare. Det samme forsøkes ved endring av turnusplaner.
  • Det etableres en bemanningssentral med helsepersonell for å erstatte ansatte som blir syke samt oppbemanne nye tiltak.
  • RingeriksKjøkken oppjusterer varelager til 6 -9 ukers holdbarhet på ferdigprodusert mat, og vil da være leveringsdyktige selv om ansatte blir syke en periode. Det vil bli presentert et mulig tilbud til nabokommuner dersom disse skulle bli avhengig av dette eller ønske dette.
  • Det er, i samarbeid med Sundvollen Hotell og Hole- og Jevnaker kommune etablert et

  Helsehotell på Sundvollen. Pasienter vil overføres fra egne sykehjem, slik at disse blir i stand til å forpleie coronasyke på egne skjermede enheter. Kommunene «staffer» hotellet med helsepersonell, mens forpleiningstjenesten ivaretas av Sundvollen Hotell. Avhengig av personelltilgang kan kapasiteten her dobles.

  • Parallelt med dette skjer det hele tiden undervisning/opplæring samt oppdatering av informasjon på nettsider. Likeens oppdateres egne prosedyrer kontinuerlig for i størst mulig grad å «speile» de sentrale prosedyrer/retningslinjer. 

  Brann og redning

  • Utarbeidet pandemiplan.
  • Utarbeidet ROS-analyse i forhold til hvordan håndtere vanlige hendelser under en pandemi.
  • Nye rutiner på blant annet mat- og håndhygiene.
  • Økt renhold (fra 5 til 7 ganger i uka).
  • Felles treninger utgår.
  • Delt forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen fysisk på brannstasjonen.
  • Tilsyn i boliger utgår.
  • Forespørsel om bistand til ambulansetjenesten.
  • Forespørsel om bistand til nabobrannvesen i forhold til å benytte restkapasitet på mannskaper i mellom vakter på brannstasjonen i Hønefoss.
  • Risikovurdert bijobber for beredskapstroppen.
  • Løpende vurdering av personellsituasjonen og det vurderes tiltak som øking av stillingsbrøker, rekruttering, omdisponering av personell over til helsebygg/tjenester.
  • Renhold prioriterer som nummer 1 helse, deretter barnehager, skoler og andre bygg.
  • Det er økt renhold med fokus på berøringspunkter og våtrom.
  • Økt renhold på helseinstitusjoner, hjemmetjenesten, legevakta inkl. helger
  • Bemanningsplaner er utarbeidet.
  • Renholdspersonale har sitt faste bygg, jobber ikke på kryss og tvers.
  • Utarbeidet nye rutiner for VA (egen instruks).
  • Utarbeidet ny rutine for Rens (egen instruks).
  • Delt arbeidsstyrken i to- halvparten på jobb daglig, andre halvdelen hjemme.
  • I tillegg er de som er på jobb delt i to. Delt på vann fra avløp.
  • Bemanningsplaner er utarbeidet.
  • Det er opprettet dialog med nabokommunen om eventuelt samarbeid.
  • Utarbeidet ny rutine for alle i VPI (ny instruks).
  • Tjenestene er «slått sammen» for å lage en mere robust organisasjon.
  • Omdisponerer mannskap til å bistå ute i helsetjenesten.
  • Vaktmester og vedlikehold har redusert daglig drift noe, i beredskap til å ta akutte oppdrag.
  • Skjerpet rutiner for hygiene og skjermet personell som er i risikogruppa ved sykdom.
  • Vaktmestere har sine faste bygg, jobber ikke på kryss og tvers.
  • Alle idrettsanlegg og haller er stengt.
  • Alle kommunale publikumsarealer er stengt.
  • Biblioteket er stengt, det jobbes med digitale løsninger.
  • Fengselsbiblioteket holdes åpent etter ønske fra fengselsledelsen.
  • Kulturskole er stengt og undervisningen er nå digital.
  • Dialog med kirkevergen, ang. krematoriet, eventuell bistand til graving. Det er søkt dispensasjon for å få tillatelse til å kremere flere enn 200 avdøde i året.
  • Det er fokus på kirken som samtalepartner, bistand på Helsehotellet.
   • Kirken/prosten har opprettet egen kontakttelefon.
   • Det gis tilskudd til ulike kulturprosjekter- samt råd og veiledning
   • KulturAid
   • Digital kulturell skolesekk –digital dansetime 5-7 trinn.

  Renhold

  • Løpende vurdering av personellsituasjonen og det vurderes tiltak som øking av stillingsbrøker, rekruttering, omdisponering av personell over tilhelsebygg/tjenester.
  • Renhold prioriterer som nummer 1 helse, deretter barnehager, skoler og andrebygg.
  • Det er økt renhold med fokus på berøringspunkter ogvåtrom.
  • Økt renhold på helseinstitusjoner, hjemmetjenesten, legevakta inkl.helger
  • Bemanningsplaner er utarbeidet.
  • Renholdspersonale har sitt faste bygg, jobber ikke på kryss ogtvers.

  Vann, avløp og rens

  • Utarbeidet nye rutiner for VA (egeninstruks).
  • Utarbeidet ny rutine for Rens (egeninstruks).
  • Delt arbeidsstyrken i to- halvparten på jobb daglig, andre halvdelenhjemme.
  • I tillegg er de som er på jobb delt i to. Delt på vann fraavløp.
  • Bemanningsplaner er utarbeidet.
  • Det er opprettet dialog med nabokommunen om eventueltsamarbeid.

  Vei, park og idrett (VPI)

  • Utarbeidet ny rutine for alle i VPI

  Vaktmester og vedlikehold

  • Tjenestene er «slått sammen» for å lage en mere robustorganisasjon.
  • Omdisponerer mannskap til å bistå ute ihelsetjenesten.
  • Vaktmester og vedlikehold har redusert daglig drift noe, i beredskap til å ta akutteoppdrag.
  • Skjerpet rutiner for hygiene og skjermet personell som er i risikogruppa vedsykdom.
  • Vaktmestere har sine faste bygg, jobber ikke på kryss ogtvers.

  Kultur og idrett

  • Alle idrettsanlegg og haller erstengt.
  • Alle kommunale publikumsarealer erstengt.
  • Biblioteket er stengt, det jobbes med digitaleløsninger.
  • Fengselsbiblioteket holdes åpent etter ønske frafengselsledelsen.
  • Kulturskole er stengt og undervisningen er nådigital.
  • Dialog med kirkevergen, ang. krematoriet, eventuell bistand til graving. Det er søkt dispensasjon for å få tillatelse til å kremere flere enn 200 avdøde iåret.
  • Det er fokus på kirken som samtalepartner, bistand påHelsehotellet.
  • Kirken/prosten har opprettet egen kontakttelefon.
  • Det gis tilskudd til ulike kulturprosjekter- samt råd ogveiledning
  • KulturAid
  • Digital kulturell skolesekk –digital dansetime 5-7trinn.

  Utdanning og familie

  Tjenesten har jevnlig dialog med alle private samarbeidsparter. Informasjon sendes til alle skoler og barnehager uansett eierform.

  SLT koordinator jobber med ordinære saker. Dialog omkring utfordringer inn mot helger. Politiet følger opp noen adresser det er bekymring rundt.

  Rådgiverne i kommunalsjefens stab arbeider med kontinuerlig informasjonsarbeid og veiledning.

  Skoler og barnehager

  I tråd med de nasjonale føringer er alle skoler og barnehager nå stengt, i denne omgang fram til 13. april. I denne situasjonen har Ringerike kommune et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 0-12 år med foreldre som jobber med/i kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Gode dialoger med foresatte. Antallet barn og elever på hver enhet er få og forutsigbare. Det jobbes i disse dager med tilsynsbehov for foresatte i risikoutsatte grupper samt barn med omsorgsbehov.

  Skolene legger til rette for digital hjemmeundervisning. Alle elever har Chromebook, og får arbeidsplaner for hver dag eller for en uke av gangen. Elevenes arbeidsøkter vil har variasjon i tema og metode tilpasset de ulike alderstrinnene. Det legges opp til jevnlig kontakt mellom elever og lærere.

  Andre viktige forutsetninger

  Betaling av barnehageplass og SFO. Informasjon sendt ut om at:

  • Foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.
  • Barnehagene skal få kompensert tapet fullt ut av staten for å unngå permitteringer i barnehagene.
  • I tillegg skal barnehagene fremdeles få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen.

  Velger dere allikevel å permittere vil kompensasjon og tilskuddet bli avkortet.

  Helsestasjoner og skolehelsetjeneste

  Det er etablert et eget interkommunalt «Corona-kontor», med døgn- og helgebemanning for faglig informasjon. I samarbeid med Hole og Ringerike Røde Kors er det etablert et «teste- telt» utenfor den interkommunale legevakten, som forestår testing etter henvisning fra lege. Ansvaret er nå overført Corona-kontoret. Oppgavene ved kontoret er ellers:

  • Følge opp de som er i karantene
  • Smitteoppsporing
  • Besvare forespørsler om korona
  • Teste

  Det er noe redusert aktivitet på helsestasjonene. Helsesykepleier tar kontakt med foresatte til nyfødte og avtaler konsultasjon på helsestasjon. De nyfødte samt vaksinering av barn prioriteres.

  Barnevernstjenesten

  Barnevernstjenesten har prioritert mottakstelefonen, gjennomgang av meldinger og akuttarbeid. Undersøkelser – vurderes ut fra alvorlighetsgrad. Drift av barnevernvakt opprettholdes.

  Nasjonale føringer på vurderinger av aktuelle barn under 12 år som mottar tiltak fra barnevernet.

  Kommunen har kartlagt om barnet har særskilte omsorgsbehov som gjør at de må få tilbud fra skole og barnehage. Barna som er vurdert har fått tilsyn i de barnehagene eller skoler de til vanlig går i/på. Også barn som ikke mottar hjelp fra barnevernet, men som er kjent fra skoler og barnehager fra før gjøres det kontinuerlige vurderinger av i forhold til behov og eventuelt et tilbud.

  Felles føringer som er utarbeidet

  • Tilrettelegging av hjemmeundervisning, hjemmekontor og bemanningsplanen.
  • Tilbakemeldingene fra ledere og foresatte er at hjemmeundervisning og at de digitale flatene fungerer svært godt.
  • Hygienetiltak i barnehager og skoler.
  • Risikovurderinger på bruk av enheten i forhold til areal, bemanning og grupper.

  Iverksatt tiltak for barn og unge på Ungdomsplassen

  Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehager, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid.

  Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koranautbruddet er en slik krise for mange barn. Nå som skoler holdes stengt vet vi at noen unge må tilbringe mer tid sammen med voksne som ikke er trygge for dem

  Barn, unge og voksne som er bekymret eller bare ønsker å ha noen å snakke med kan ringe, eller sende melding til 904 78 405 mellom klokken 10.00-20.00. Der møter de profesjonelle voksne som kan hjelpe.

  Tiltak for flyktninger

  Flyktningkontoret har ansvar for å følge opp alle flyktninger med telefonsamtaler.

  Oppfølging av Russen

  «Russedåp» er avlyst etter risikovurderinger med kommuneoverlege. Det er en god dialog med russepresidenter og politiet.

  Frisklivssentralen

  Alle treningsgrupper er avlyst. Alle individuelle samtaler som er satt opp gjøres over telefon.

   

  Siste endret: 07.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?