Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Hvor går, løper, glir eller sykler du på tur?

Innhold

  Hvor går, løper, glir eller sykler du på tur?

  Ringerike kommune kartlegger Friluftslivets Ferdselsårer i kommunen. Nå kan du gi innspill og stemme på dine favoritturer! Dette vil synliggjøre, gi oversikt og kunnskap om ferdselsårene og turmålene som har betydning for friluftslivet.

  Hva?

  Kunnskapen vi innhenter om Friluftslivets Ferdselsårer vil brukes både inn i pågående arbeid med kommuneplanen og etter hvert en egen temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv som er vedtatt utarbeidet i 2021-2022. Vi ønsker oss bedre oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen! Kartleggingen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og gi grunnlag for å skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene. Kartleggingen skal dele inn traséene etter hovedtraséer, forgreiningstraséer og matetraséer.


  Eksempel på kart: Kart med oversikt over hoved-, forgreinings- og matetraséer.

  Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk og leder for ferdsel på vann. I tillegg til ferdselsårer er det naturlig at kartleggingen viser utgangspunkt for turer og turmål. Eksempler på utgangspunkt og turmål kan være parkeringsplasser, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter eller andre attraksjoner, som for eksempel kulturminner. Kartleggingen kan vise hvordan slike «målpunkt» knyttes sammen med ferdselsårer for å gi et godt og attraktivt tilbud.

  Hvorfor?

  Friluftsliv er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og tilhørighet. God kunnskap og oversikt over bruken av friluftsområdene våre gir grunnlag for å målrette og systematisere arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud og å skape et nyttig nettverk mellom aktørene. En helhetlig plan dagger også grunnlag for å søke om midler, som spillemidler, sikringsmidler, private midler m.v. og vil bidra til å avklare interessekonflikter.

  Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Rundturer og turer i naturlige omgivelser er mer attraktive enn turer som går fram og tilbake eller i bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er helt avgjørende for utøvelse av friluftsliv i hverdagen.

  Hvem?

  I første fase av prosjektet har prosjektgruppa samlet sammen alt vi vet om eksisterende ferdselsårer og turmål i kommunen. Dette danner grunnlaget for nå-status i kartleggingen. Neste fase går på å involvere eksterne i arbeidet for å komplettere og kvalitetssikre informasjonen. Medvirkning i denne fasen vil ha stor verdi for å supplere kunnskapen prosjektgruppa sitter inne med.

  Hvordan?

  Vi har laget et system for å kunne motta innspill digitalt rett i kart. Etter mange år med manuelle medvirkningsprosesser har vi kommet frem til at det er mer hensiktsmessig for bruk og etterbruk av innspillene om vi får disse digitalt og kartfestet tidlig i prosessen. På denne måten vil innbyggere og administrasjon i kommunen ha tilgang til dataene samtidig og innbyggerne vil kunne kommentere og stemme på hverandres forslag på en anonym og demokratisk måte.

  Prosjektgruppa har lagt inn alle funnene av kartleggingen av nå-status i dette systemet, slik at eierne av de forskjellige anleggene kan kontrollere og kvalitetssikre sine data. Disse er delt inn i kategoriene fotruter, sykkelruter, skiløyper og interessepunkt.

  Dataene vi får inn vil bidra til å utvikle en god oversikt over Friluftslivets Ferdselsårer til bruk i planarbeid, men den vil også gi grunnlag for å lage forskjellige kart rettet mot innbyggerne i etterkant. Som for eksempel kart som viser hvor det finnes oppkjørte skiløyper, hvor det finnes bålplasser eller hvor det finnes sykkelruter

  For mer informasjon, kontakt:

  Koordinator for sykkel og friluftsliv og Prosjektleder for Friluftslivet Ferdselsårer
  Tom-Erik Bakkely Aasheim
  Tlf. 409 17 812
  E-post: tom-erik.aasheim@ringerike.kommune.no

  For mer utdypende informasjon om prosjektet, se også:

  https://www.ringerike.kommune.no/friluftsliv
  https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mars-2019/plan-for-friluftslivets-ferdselsarer/

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?