Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Korona tar ikke sommerferie

Innhold

  Korona tar ikke sommerferie

  Vi står nå ved inngangen til sommerferien og det som normalt er en avkobling fra hverdagene. Med på veien ut i sommeren gir kommuneoverlegen vår en status på hvordan pandemien kan forventes å påvirke oss gjennom sommeren. Vi er fortsatt på GULT beredskapsnivå i Ringerike kommune. Les mer om hvorfor.

  Status på korona ved inngangen til sommeren

  De siste månedene har vært både travle og intense. Fremdeles ligger det mange måneder med usikkerhet, endringer og stadig nye vurderinger foran oss. Det vil med andre ord ta lang tid før vi igjen befinner oss i en mere stabil hverdag med mindre usikkerhet. 

  Covid-19 og smittevern

  Smittebelastningen med Covid-19 er nå lav, og samfunnet åpnes gradvis opp. Ingen av oss vet eksakt hva den økte aktiviteten i samfunnet vil bety for smittespredning. Men det må forventes at vi i tiden fremover vil oppleve lokale utbrudd og en gradvis økning i den generelle smittebelastning i samfunnet.

  Covid-19 utbruddet følges tett både nasjonalt og lokalt. Tiltakene justeres i takt med erfaringer, ny kunnskap og omfanget av smitte.

  Fokuset i tiltakene er rettet inn på:

  • testing, smittesporing, karantene og isolasjon
  • å holde avstand og begrense antall deltakere i arrangementer
  • redusert reiseaktivitet med restriksjoner

  Smitte

  Vi får stadig mer kunnskap om Covid-19 viruset.

  • Smitten skjer ved dråpesmitte, og da særlig ved hosting nysing eller spytt direkte i ansiktet. det forutsetter at man er tett sammen, gjerne under 1 meter. 
  • Indirekte smitte kan skje via en uren hånd direkte i ansiktet.

  Erfaringene har vist at smitte særlig skjer der vi ikke holder avstand.

  Nærkontakt regnes når vi har mindre enn to meter til hverandre i mer enn 15 minutter. Det vil ofte si:

  • innenfor familier i samme husstand eller de som lever sammen på lignende måte
  • blant de som jobber sammen
  • på utesteder

  For å hindre smitte av Covid-19 er de mest sentrale smittevernrådene, både på jobb og fritid:

  • Vask hendene
  • Bli hjemme når du er syk
  • Hold avstand på minst 1 meter, til de du ikke bor sammen med

  Smittevernrådene virker

  Men de virker ikke bare for Covid-19 infeksjonen. Tall fra Folkehelseinstituttet over forekomster av allmenne farlige smittsomme sykdommer, viser en nedgang på 63 % i de første to ukene av juni, sammenlignet med fjoråret.

  Smittesituasjonen nasjonalt og lokalt per 25.06.2020

  Det har over de siste ukene vært stabilt lavt antall nysmittede i samfunnet (se figur 1). Tallet for smittebelastningen (R tallet) er stabilt på under 1. Det er imidlertid store variasjoner, både fra dag til dag og i lokalsamfunnet.


  Fig.1: Nasjonale data 25.06.20

  Ringerike kommune har hatt et lokalt utbrudd (et såkalt cluster) i tilknytning til en barnehage. Siste verifiserte positive i dette utbruddet var for en måned siden. Vi har ikke hatt utbrudd på sykehjem og vi har ingen registrerte dødsfall som følge av Covid-19. (Se figur 2)


  Fig. 2: Lokale data 25.06.20

  Kommunens beredskapsnivå

  Ringerike kommune opprettholder GULT beredskapsnivå og fastholder dette gjennom sommeren. Valget av beredskapsnivå er begrunnet i ett uavklart samlet risikobilde(se figur 3). 

  • Det er stor usikkerhet (rød) knyttet til Covid-19 utbruddet. Usikkerheten handler både om selve virussykdommen og om konsekvensene av økt åpning av samfunnet. Vi har alle økt vår hverdagsaktivitet. Dette innbefatter også planlegging av feriereiser og annet, deltagelse i arrangementer og bruken av byene inkludert utestedene. Antallet kontaktflater i samfunnet er omtrent normalisert.
  • Konsekvensen (rød) av et lokalt utbrudd vil være alvorlig og kan, om det inntreffer på et sykehjem eller blant andre sårbare risikogrupper, bety mange med alvorlig sykdom og økt risiko for død. Dette vil igjen øke presset på vår evne til å levere forsvarlige tjenester.
  • Vi har ikke erfaring fra større utbrudd med Covid-19 og den tilgjengelige kunnskapen (gul) om viruset er fortsatt relativt begrenset. Sommeren vil kunne by på ekstra utfordringer.
  • I tillegg til økt aktivitet grunnet gjenåpning, er det ferie og det benyttes flere vikarer enn vanlig (gul).
  • Til tross den lave smittebelastningen (grønn), både nasjonalt og lokalt er konklusjonen derfor foreløpig å opprettholde gult beredskapsnivå.


  Fig.3. Illustrasjon av beredskapsnivå 

  Et viktig mål er å beskytte sårbare grupper og risikogrupper i befolkningen

  Det krever fortsatt høyt fokus på basalt smittevern og på reduksjon av antall kontaktflater mellom personell og brukere av kommunens tjenester. 

  Balansen mellom smitteverntiltakenes byrde og forventede effekt, utfordres hver da og det er utfordrende å velge rett nivå for tiltakene.

  Folkehelseinstituttet formulerer dette dilemmaet slik:

  «Sykdomsbyrden rammer de eldre, men tiltakende rammer yrkesaktive, studenter og barn»

  Forskjellen mellom brukere og ansatte er hvilket perspektiv kommunen som ansvarlig tjenesteyter må vektlegge over tid:

  «Et rettighetsperspektiv som bruker og pasient og et smittevernperspektiv som tjenesteyter og ansatt»

  Særlig gjelder dette i helse og omsorgstjenesten.

  I et pasientrettighets- og verdighetsperspektiv er det nå nødvendig at beboere i sykehjem, omsorgsinstitusjoner og andre boformer får muligheter til å ta i mot besøk og å reise på besøk. Dette øker antall kontaktflater og må følges opp med tydelige råd om smittevern.

  I et smittevernperspektiv er ikke dette enkelt å håndtere; jo flere kontaktflater som introduseres jo større blir smittefaren.

  Ansatte representerer en naturlig smitterisiko for brukere og pasienter, som på grunn av turnuser treffer flere enn en ansatt hver dag. I snitt har en ansatt mange kontaktflater og ofte er ansatte også naturlige nærkontakter.

  • I fritiden gjennom familie, venner og samfunnsdeltakelse
  • På jobb med beboere og pasienter, gjennom stell og bistand og på jobb gjennom kontakt med kollegaer

  Ansatte som yter tjenester til sårbare og til risikogrupper, må derfor organiseres slik at det blir færrest mulig nærkontakter.  

  Smitte i sommer og prognose fremover

  Det er vanskelig å spå om utviklingen i tiden fremover. Men slik det ser ut i dag, anses det som sansynlig at også Ringerike kommune vil kunne oppleve lokale utbrudd, både i sommer og i lang tid fremover.

  • Derfor er smittevernkontoret åpent gjennom hele sommeren med beredskap for testing, oppfølging og smitteoppsporing.
  • Kommuneoverlegen har også beredskap hele sommeren, inkludert i helgene for mottak og håndtering av positive Covid-19 prøver.

  Nasjonalt fastholder man «hold nede» strategien. Det er et mål å balansere tiltakene slik at sykdomsbyrden holdes så lavt at helsevesenet kan håndtere dette uten at det går utover de øvrige helsetjenestene og uten at tiltakene truer samfunnets bærekraft.

  Konsekvensen er at det fortsatt vil være en lav grad av immunitet i befolkningen. Det betyr igjen økt risiko for utbrudd og en forventning om at vi må håndtere Covid-19 i lang tid og frem til det finnes en vaksine for befolkningen. Det forventes å kunne ta mellom to og fire år før en slik vaksine er på plass.

  Mange av de tiltakene som er iverksatt som følge av Covid-19 pandemien kan bidra til kvalitetsforbedringer i tjenestene. Både for brukerne, for faget og for organisasjonen. Kunsten nå er å ta vare på forbedringene fremover. 

  Det er vanskelig å overse de positive effektene på forekomsten av smittsomme sykdommer i samfunnet generelt. Det er lurt allerede nå å ta en fot i bakken og lokalt finne læringspunktene så langt.

  Vi må bli bevisste på hva som har fungert bra og hva vi bør fortsette med, og hva vi bør justere.

  Ringerike kommune har valgt å ta i bruk FNs motto for gjenoppbygging av samfunnet etter kriser og katastrofer. Dette er:

  BUILD IT BACK

  Når vi nå skal jobbe med å ta tilbake hverdagen skal dette gjøres gjennom kunnskap og det skal bygge på de erfaringer vi har gjort oss gjennom de siste tre månedene.

  Løsningen er ikke bare å gå tilbake til «slik har vi alltid gjort det».

  Riktig god sommer! 

  Med vennlig hilsen
  Rådmannens ledergruppe
  og kommuneoverlege Karin Møller

  Siste endret: 26.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?