Du er her: Hjem / Aktuelt / Innskriving i 1.klasse høsten 2020

Innhold

  Innskriving i 1.klasse høsten 2020

  Alle barn i Ringerike kommune som fyller 6 år i 2020 og barn født i 2013 som har fått utsatt skolestart, skal høsten 2020 begynne på 1. årstrinn.

  Hvem skal skrives inn?

  For skoleåret 2020-2021 gjelder følgende:

  • Barn som er født i 2014 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2020-2021.
  • Barn som fikk utsatt skolestart høsten 2019 (født i 2013).

  Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Innmelding er tilgjengelig i perioden 10. - 31. 01.2020,  det vil si at siste frist for innskriving er 31. januar.

  Dersom foresatte vet at barnet/familien skal flytte før høsten 2020 ber dere om skoleplass (skolebytte) til den aktuelle skolen. Ta i tillegg kontakt med skolen.

  Skrive inn barnet på annen skole?

  Ønsker dere å skrive inn barnet på annen skole enn det er reservert plass på? Det kan du gjøre i oppvekstportalen. Ved innskriving følges de kommunale retningslinjene for skolebytte. 

  NB! Det kan ikke søkes skolebytte til Hønefoss skole, den legges ned sommeren 2020.

  Kommunale retningslinjer for behandling ved søknad om skolebytte 

  Retninglinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til er vedtatt av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) 09.03.16.

  1. Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den eleven sokner til, sender søknad til den skolen det søkes om plass ved. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.
  2. Rektor ved skolen det søkes plass ved, vurderer om skolen har kapasitet til eleven. Rektor fatter vedtak (enkeltvedtak) med klagerett, og håndteres i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Kopi av vedtaket sendes til den skolen eleven opprinnelig sokner til.
  3. Eventuelle klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Klagen sendes så kommuneleddet som enten imøtekommer klagen eller sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
  4. Dersom foresatt ønsker å søke sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet for dette. 
  5. Når det må prioriteres mellom elever som søker om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til, skal følgende kriterier i prioritert rekkefølge vektlegges:
   1. Det må være elevkapasitet både til nåværende og framtidige elever i opptaksområdet.
   2. Om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans
   3. Om eleven har søsken ved skolen fra før
   4. Om eleven får tryggere skolevei
   5. Geografisk nærhet til skolen
  6. Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår, kan eleven etter søknad få fortsette ved samme skole ut skoleåret. Eventuelle skysskostnader må foresatte dekke fra første dag.
  7. Elever som har fått innvilget skolegang ved «annan skole enn den eleven soknar til», får fortsette ved skolen ut grunnskoletida uten å måtte søke på nytt hvert år. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.

  Nærskole

  Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslovens § 8-1. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn nærskolen, jf. opplæringslovens §8 -1, 3. ledd.

  Kommunen avgjør hva som er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser. Les forskriften her.

  Framskutt eller utsatt skolestart

  Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01. - 31.03.2020 kan søke om fremskutt skolestart. I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart for barn født i 2014. Rektor ved den enkelte skole kan gi mer informasjon.

  Har du spørsmål?

  Ta kontakt med rektor på den enkelte skole. Kontaktinformasjon finnes bl.a. på den enkelte skoles hjemmeside.

  Har du ikke tilgang til oppvekstportalen?

  Foresatte som bor i Ringerike får melding om innskriving via e-post og/eller SMS. Dersom man ikke mottar melding eller flytter til Ringerike før august benyttes innskrivingsskjema.

  SFO (Skolefritidsordningen)

  Alle barneskoler i Ringerike har tilbud  om skolefritidsordning for barn på 1. - 4. trinn. Påmelding gjøres i Oppvekstportalen og søknadsfristen er 1. april 2020.

  Les mer om SFO her.

  Skoleskyss

  Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km. Alle elever med lengre skolevei enn 4 km. fra hjem til skole har rett til fri skoleskyss.

  Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette. Her er det ingen begrensninger vedrørende veilengden.

  Rektor vil kunne orientere om eventuelle unntak/spesielle ordninger.

  Les mer om skoleskyss her.

  Innskriving til private skoler

  For innskriving til Ringerike Steinerskole, Ringerike Montessoriskole og Steinsfjorden Montessoriskole må foresatte ta kontakt direkte med den aktuelle skolen. Foresatte må også takke nei til kommunal skoleplass. 

  Siste endret: 23.01.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?