Du er her: Hjem / Aktuelt / Si din mening! Kommuneplanens arealdel er på høring!

Innhold

  Si din mening! Kommuneplanens arealdel er på høring!

  Lurer du på hvor vi skal bygge boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenester og næringsvirksomhet skal plasseres i Ringerike i framtida? Kommuneplanens arealdel er kommunens overordna plan for arealbruk, og bestemmer hvilke arealer som skal brukes til hva.

  En langsiktig plan

  Arealdelen er en langsiktig plan som skal legge til rette for en utvikling som er til det beste for miljø og samfunn, og både dagens og framtidige generasjoner. Det som blir vedtatt i denne kommuneplanen kan få virkning om 5, 10 eller 15 år. Samtidig tas avgjørelsen nå, og det er nå du har mulighet til å påvirke.

  Kommuneplanen er en grovmaska arealplan som viser hovedtrekkene i arealbruken.

  Formannskapet har vedtatt å legge kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du og alle andre har mulighet til å uttale hva du mener om planforslaget.

  Si din mening om planforslaget

  I høringsperioden blir det flere åpne møter rundt om i kommunen. Her håper vi å møte engasjerte innbyggere, lag og foreninger og næringsliv som har meninger om kommuneplanen og sine steder.

  Denne gangen bruker vi en digital løsning som heter innbyggerdialog for å presentere planforslaget. Her har vi også en løsning for å sende høringsuttalelse direkte i skjema på nettsiden. Vi håper dette skal gjøre det enkelt for alle som ønsker det å sette seg inn planforslaget, og si sin mening. Det også mulig å gi uttalelser via e-post eller papirpost.

  Les mer om planforslaget og hvordan du kan gi uttalelser på vår nettside: www.ringerike.kommune.no/arealdel.

  Høringsfristen er 6. november. 

   

  Bildet viser et kartutsnitt over Hallingby

  Kartutsnitt fra soneplanen for Hallingby, i kommuneplanens arealdel

  Hva ønsker vi tilbakemelding på?

  Kommuneplanen bygger videre på dagens kommuneplan. I tillegg er det foreslått flere nye områder for blant annet bolig, næring og tjenesteyting. Det er også foreslått å endre områder som i dagens kommuneplan er avsatt til bolig- og næringsformål, tilbake til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Vi ønsker tilbakemelding både på nye områder og forslag om endringer til LNF.

  Kommuneplanen har to nye temakart:

  • Temakart for type bebyggelse: Gir føringer for hva slags type bebyggelse som ønskes hvor.
  • Temakart for gående og syklende: Viser framtidsvisjonen for et sammenhengende nettverk for gang- og sykkelveier i Hønefoss, tettstedene og mellom disse.


  Temakartene er nye elementer i kommuneplanen, som vi også ønsker særlig tilbakemeldinger på.

  I tillegg til plankartet har kommuneplanen bestemmelser som gir viktige rammer for utvikling. I forslag til bestemmelser er det flere nye temaer og endringer i forhold til tidligere, blant annet innen temaene klima, estetikk, uteoppholdsarealer, parkering og byggegrense fra vann og vassdrag. Vi håper derfor at både innbyggere, næringsliv og andre setter seg inn i bestemmelsene og gir tilbakemeldinger på forslaget.

  NB! Innspillsrunden om nye byggeområder, for f.eks. bolig og næring, ble gjennomført i 2022. Du kan derfor ikke sende inn forslag om nye byggeområder nå. Dette er fordi vurderingen av slike innspill er en omfattende prosess som allerede er gjennomført. Flere av forslagene som kom inn i 2022 er innarbeidet i planforslaget. 

  Hva skjer videre?

  Etter høring og offentlig ettersyn av planforslaget skal kommunen vurdere høringsuttalelsene, og ta stilling til om det er grunnlag for å gjøre endringer i planforslaget. Alle uttalelser blir vurdert og kommer til å følge saken til politisk behandling.

  Det er kommunestyret som til slutt vedtar planen.

  Det er altså nå det er mulig å påvirke innholdet i planforslaget. Vi ønsker at du sender oss din uttalelse slik at vi får et best mulig grunnlag for en god plan for framtidig arealutvikling i Ringerike.

   

  Siste endret: 21.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?