Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjettforslag 2023

Innhold

  Budsjettforslag 2023

  Formannskapet har nå lagt sin innstilling til budsjett og handlingsprogram ut til offentlig høring. Denne innstillingen tar utgangspunkt i det forslaget rådmannens la frem 19. oktober. Høringsfristen er satt til 11. november kl. 15:00.

  Behandling

  Formannskapet skal behandle høringsuttalelsene i sitt møte 22. november før kommunestyret gjør sitt endelige budsjettvedtak 8. desember 2022.

  Budsjettdokumenter

  Høringsdokumenter

  Formannskapets høringsdokument for budsjett og handlingsplan

  Høringsbrev fra Ordfører

  Formannskapets behandling i møte 25.10.2022 (Saksnr: 86/22)

  Budsjettdokumenter

  Formannskapets innstilling til budsjett og handlingsplan 2023-2026

  Rådmannens budsjettforslag 19. oktober 2022

  Presentasjonen av rådmannens forslag 19. oktober 2022

  Krevende avslutning som inngang til 2023

  Selv om budsjettet for neste år starter med blanke ark, legger avslutningen av 2022 sterke føringer for neste år.

  Prognosen for driftsresultatet for 2022 viser et merforbruk på 56 millioner kroner. Det betyr at det ikke vil la seg gjøre å avsette årets planlagte overskudd på nesten 25 millioner kroner til disposisjonsfondet. I stedet blir det nødvendig å benytte omlag 31 millioner kroner fra det samme disposisjonsfondet for å dekke merforbruket.

  Det er mange faktorer som påvirker resultatet, og det er store tall som gir utslagene. Men i hovedsak kan vi si at det er strømutgiftene som ligger 58 millioner kroner over budsjett som utgjør det meste av avviket.

  Selv om 2022 snart er over, vil det fremdeles være stor usikkerhet knyttet til flere rammefaktorer resten av året som kan påvirke det økonomiske resultatet vesentlig.

  Skatteinntekter, strømutgifter, koronakompensasjonen og resultatet fra Fossefondet vil alle kunne påvirke resultatet for 2022 med millionbeløp og være med på å endre noe av forutsetningene på nivået inn i 2023.

  Statsbudsjettet påvirker oss direkte

  Regjeringens Hovedbudskap i budsjettforslaget for 2023 er at statens utgifter vil komme til å vokse betydelig mere enn statens inntekter fra fastlandsøkonomien. Noen av hovedgrunnene til dette er økte utgifter til folketrygden, forsvaret, strømstøtte, prisvekst og mindre bruk av oljepenger.

  Regjeringen peker også på at kommunene i stor grad er rustet for å håndtere utfordrende tider som følge av store disposisjonsfond.

  Det legges derfor opp til at også kommunene får en viss inndragning av midler, og Regjeringen oppfordrer kommunene til å omorganisere og effektivisere sine tjenester overfor innbyggerne for å skaffe seg nødvendig økonomisk handlingsrom.

  Hovedlinjene i rådmannens forslag 

  2023 blir et år preget av store økonomiske utfordringer både for kommunen, landet for øvrig og ikke minst for innbyggerne våre.

  Organisasjonen må nå inn i utviklingsfokuset vi hadde før pandemien for å løse de store driftsutfordringene vi står overfor i 2023. 

  Ekstremt høye strøm- og energikostnader, økte renteutgifter, høy inflasjonsvekst og høy lønnsvekst har satt kommunens økonomi under et sterkt press. I 2022 må kommunen derfor bruke av oppsparte reserver. For ikke å tappe reservene ytterligere er det derfor nødvendig å redusere og ta ned driften i 2023.

  De viktige satsingene og tiltakene i forslaget til budsjett 2023 tar utgangspunkt i tre store samfunnsutfordringer.

  • Den demografiske utviklingen
  • Økt sårbarhet, opplevelse av utenforskap og sosial ulikhet
  • Situasjonen med krig i Ukraina, høy inflasjon, økte renter, høye strøm- og energikostnader som alle gir store økonomiske utfordringer for husholdningene og dermed våre innbyggere

  Vi har også pådratt oss en utfordring ved at antall ansatte i organisasjonen de siste årene har økt utover det utviklingen i demografien skulle tilsi. Vi må derfor ned igjen på et driftsnivå fra før pandemien. Dette betyr at tjenestene må redusere bemanningen i 2023

  De siste årene har antall ansatte i organisasjonen økt utover det utviklingen i demografien skulle tilsi. Vi må derfor ned på et driftsnivå fra før pandemien og dette innebærer at tjenestene må redusere bemanningen i 2023.  

  Selv med disse utfordringene mener rådmannen at budsjettforslaget som legges frem er realistisk og forsvarlig.

  Betydningen for innbyggerne

  Ringerike kommune vil fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne. Alle sektorer er tilført midler for å videreføre det gode tjenestetilbudet, men ressursbruken blir tatt noe ned.

  Investeringsprosjektene går som planlagt, og moderniseringen gjennomføres i henhold til planen. I Ringerike har vi i løpet av de siste årene tatt i bruk stadig flere nye og moderne bygg i tjenestene. Også neste år vil nye bygg ferdigstilles og tas i bruk.

  Budsjettet vil naturligvis også merkes for våre innbyggere. Vi er i nøyaktig den samme situasjonen som de aller fleste andre kommuner i landet. Det økte kostnadsnivået gir direkte utslag i prisene på de kommunale tjenestene.

  I tillegg vil økt takstgrunnlag for eiendomsskatt kunne medføre økt eiendomsskatt for de av innbyggerne som betaler dette.

  Det økte kostnadsbildet vil også gi utslag på gebyrene for kommunale tjenester innen selvkostområdene.

  Budsjettbehandlingen

  • 25/10 – Formannskapet legger budsjett og handlingsplan ut på høring
  • Primo november – Utvalgene behandler budsjett og handlingsplan
  • 11/11 – Foreslått høringsfrist
  • 22/11 – Formannskapet vedtar sin innstilling til kommunestyret
  • 08/12 – Kommunestyret vedtar budsjett og handlingsplan

   

  Siste endret: 29.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?