Du er her: Hjem / Aktuelt / Solid kommuneøkonomi

Innhold

  Solid kommuneøkonomi

  Etter mange år med kraftig vekst i kommunens lånegjeld flater nå låneveksten noe ut, da flere store investeringer i bygninger og infrastruktur nå er gjennomført. De neste årene vil det bli viktig å holde låneopptakene på et nivå som senker gjeldsgraden noe i forhold til kommunens inntekter. Det er dette som har vært planen gjennom mange år, og vi følger denne planen godt.

  Tett oppfølging og god styring

  Finansutgiftene er på et håndterbart nivå, men med utsikter for enda høyere renter i tiden fremover må investeringstakten noe ned. Dette er det også tatt høyde for i handlingsplanen for 2023-2026.

  Det er gledelig å se at disposisjonsfondet fortsatt vokser. Det er med på å styrke kommunens økonomiske stilling, og gjør oss bedre rustet til å kunne levere forutsigbare og gode kommunale tjenester. Det gir også muligheter til å kunne bruke noe egenkapital inn i investeringsprosjekter, og dermed redusere lånebehovet og lånekostnadene.

  Det er gjort noen sentrale grep i forhold til låneopptak i 2022. Det at vi nå bruker sertifikat- og obligasjonsmarkedet gjør at kommunen kan oppnå enda bedre betingelser rundt sine lån, og vi ser effekter av dette allerede i 2022. Disse grepene vil fremover kunne spare oss for renteutgifter på mellom 5 og 10 millioner kroner årlig.

  Fastrenteavtalene fra 2020 og 2021 har også vist seg å være gunstige, og vil gi oss en god rentefordel de kommende årene.

  Fossefondet hadde et utfordrende år i 2022 og endte opp med en negativ avkastning. Aksje- og obligasjonsmarkedet har i alle år vist at svingninger er normalen, men med langsiktighet ender det stort sett alltid med positiv avkastning. Fondet har gitt oss mange år med god avkastning som har vært et godt bidrag inn i driften.

  Kommunens økonomi er solid, og vi har derfor klart oss svært godt gjennom noen tøffe økonomiske år den siste tiden. Vi har god likviditet, og vi har god oversikt og kontroll på finansområdet.

  Hovedpunkter fra finansrapporten

  Finansrapporten beskriver den finansielle utviklingen gjennom året 2022 med spesielt fokus på gjeld, plassering og likviditet.

  • Netto finansutgifter utgjorde 6,1 prosent av kommunens brutto driftsinntekter
  • Disposisjonsfondet har passert 300 millioner og utgjør nå 11,3 prosent av brutto driftsinntekter
  • Samlet gjeld økte med 287 millioner kroner til 3,76 milliarder kroner i 2022
  • Kommunen hadde god likviditet gjennom året med en gjennomsnittlig saldo på bankkonto på 687 millioner kroner gjennom året, og 556 millioner kroner ved utgangen av året
  • Fossefondet fikk en negativ avkastning på 9,28 prosent som tilsvarer 17,5 millioner kroner. Markedsverdien ved utgangen av året var 171,2 millioner kroner
  • I 2022 ble det gjort endringer i kommunens tilnærming til forvaltningen av finansielle passiva (gjeldsforvaltning). For første gang benyttet kommunen seg av sertifikatlån og det er laget rådgivningsavtale med BCM
  • Gjennomsnittsrenten på låneporteføljen økte fra 1,6 prosent ved starten av året til nesten 3 prosent ved utgangen av året
  • Alle krav til finansforvaltning i kommunens finansreglement er innfridd

  Behandles politisk

  Årsrapporten for finansområdet behandles politisk av formannskap og kommunestyret. Formannskapet behandlet saken i siste møte, og gikk enstemmig inn for å ta rapporten til orientering. Saken legges nå frem for kommunestyret 30. mars, og saken kan leses her.

  Siste endret: 05.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?