Du er her: Hjem / Begynne i 1. klasse

Innhold

  Begynne i 1. klasse

  Det året barnet fyller 6 år skal barnet vanligvis skrives inn i 1. klasse

  Innskriving i 1. klasse

  Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Det sendes ut invitasjon til alle som er folkeregisterregistrert i Ringerike kommune. 

  For skoleåret 2019-2020 vil alle som har barn født i 2013 få tilsendt invitasjon.

  Oppvekstportalen 

  Innmelding for skoleåret 2019-2020 er tilgjengelig i perioden 25. januar- 15. februar. Frist for innskriving er 15. februar.

  Starte ett år tidligere?

  Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5- åring (fremskutt skolestart).

  Saksgang
  • Søknad om framskutt skolestart sendes til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 20. november høsten før ønsket skolestart.
  • Saksbehandler henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering før vedtak gjøres om avslag eller innvilget framskutt skolestart.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av framskutt eller ikke framskutt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør så et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
  Hva vurderes?
  • Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt skolestart.
  • For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6- åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale området.
  • Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

  Søknadsskjema

  Utsatt skolestart?

  I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på skolen, altså utsatt skolestart. Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke kommunen om utsatt skolestart.

  Saksgang

  Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 1. februar våren før opprinnelig skolestart.

  • Saksbehandler innhenter sakkyndig vurdering fra PPT og uttalelse fra barnehagen før det vedtas om utsatt skolestart innvilges eller avslås.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør deretter et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
  • Søknader tas imot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 20. november.
  Hva vurderes?

  Det vurderes om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

  Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av undervisningen. 

  Søknadsskjema

  Siste endret: 22.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?