Du er her: Hjem / Helse / Rusomsorg

Innhold

  Rusomsorg

  Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med rusmedarbeider i kommunen.

  Om tjenesten

  Rusmedarbeiderne jobber med:

  • kartlegging av rusproblematikken,
  • støtte- og motivasjonssamtaler
  • oppfølging før, under og etter behandling

  De henviser videre til behandling i spesialisthelsetjenesten om det er nødvendig og ønskelig.

  Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning, støttesamtaler og eventuell behandling.

  Tvangsbehandling

  I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Rusenheten har ansvar for å vurdere dette i hht.:

  • Lov om sosiale tjenester § 10-2 som åpner for tvang i spesielle tilfeller
  • §10-3 som omhandler gravide med rusproblemer

  Kontaktinformasjon til personer i Rustemaet finnes nederst på siden.

  Ungdomskontrakt

  Ungdommer som blir tatt av politiet for bruk og/eller besittelse av cannabis, kan få tilbud om ungdomskontrakt. Inngår man denne kontrakten kan man slippe påtale.

  Kontrakten innebærer oppfølging i ett år med samtaler, rustesting og ansvarsgruppemøter.

  Samarbeidspartnere er politiet og helsestasjon for ungdom

  Ungdom kan også inngås frivillig kontrakt med helsestasjon uten at politiet er involvert.

  Kontaktinformasjon

  Nina Bjella Hansen  Mobil 409 09 704

  Ingrid Nicolaysen  Mobil 905 79 695

  Kompetansenettverk og nettside
  For mer informasjon om cannabis, hasjavvenning og tiltak, se Nasjonalt cannabisnettverk sin nettside hasjavvenning.no.

  Hasjavvenning

  Ringerike kommune driver røykesluttkurs for cannabisrøykere. Vi tilbyr individuell oppfølging av ungdom og voksne. 

  Vi følger fasene som cannabisrøykeren gjennomgår når han/hun slutter, og gir råd, veiledning og støtte gjennom psykiske og sosialt vanskelige perioder. Vi kan tilby yoga som en hjelp i avvenningsfasen.

  Vurderer du å slutte med å røyke hasj?

  Bevisstgjøringssamtaler

  Det tilbys 3-4 samtaler knyttet opp mot faktakunnskap om cannabis, bevisstgjøring og refleksjon om bruk, samt motivasjon for endring. Bekymrede foreldre kan også ta kontakt.

  Alder: ungdom under 18 år og voksne

  Individuelt hasjavvenningsprogram

  Programmet er individuelt tilpasset. En støttespiller/instruktør møter brukeren til samtaler ca 15 ganger gjennom en 2-3 måneders periode, og det tilbys videre oppfølging ved behov. Det tilbys også foreldresamtaler 1-2 ganger i løpet av av programmet. Det legges til rette for å få ungdommen ut i aktivitet.

  Alder: Ungdom under 18 år og voksne

  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin eller lignende (opiater), til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen. Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarlig oppfølging av pasienten og at uvedkommende ikke får tilgang til legemidlet.

  Kriterier

  Det skal foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre tiltak skal konkret vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

  Pris

  ​Tjenesten er gratis, Det kan påløpe egenbetaling av blant annet urinprøvetaking

  Hvordan søke LAR?

  ​Det er den kommunale rusomsorgen som søker inn i LAR. Et inntaksteam i spesialisthelsetjenesten beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering. Gjennomføring av behandlingen og rekvirering av legemidler kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven henvende deg til tjenesteyter/institusjon. Neste trinn er Helsetilsynet i fylket.

  Rusteam

  Rusteamet er kommunens oppfølgingstilbud til personer med rusproblematikk og deres pårørende.

  Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål.

  Rusteamet i Ringerike kommune er organisert under helse og omsorg i avdeling for psykisk helse- og rus.

  Bruk oss som en samarbeidspartner

  Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg.

  Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i tillegg henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

  Hva vi jobber med:

  • Henvisninger til lokale tilbud og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
  • Bistå med å etablere gode lokalbaserte tiltak rundt enkeltbrukere.
  • Søke inn og koordinere legemiddelassistert rehabilitering(LAR)
  • Hasjavvenning
  • Vurdere bruk av tvangstiltak
  • Fatte vedtak i fht tvang gravide
  • Fatte vedtak i fht tvang der det er alvorlig fare for liv og helse
  • Veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål

  Hvordan søke om hjelp

  Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss. Rustjenesten er et åpent tilbud hvor den enkelte kan henvende seg direkte til tjenesten, per telefon eller skriftlig. Pårørende kan også henvende seg til oss på samme måte.

  Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring hver ukedag på dagtid.
  Ta kontakt enten pr telefon eller e-post, så settes du opp på avtale ved første mulige anledning.

  Ved akutt behov for hjelp

  Kontakt fastlege eller legevakt. Ved livstruende tilstander ring 113.

  Tvangstiltak rus

  Hovedregelen er at all behandling skal basere seg på frivillighet fra den det gjelder.

  Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke fra den det gjelder.

  Det vil si at den aktuelle institusjonen og pasienten sammen inngår en skriftlig avtale om at tilbakehold kan benyttes dersom pasienten ønsker å forlate institusjonen underveis i behandlingsopplegget.

  Denne avtalen skal senest inngås ved ankomst til institusjonen. Intensjonen med bestemmelsen er å søke å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold reguleres i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

  Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker dersom de får melding fra pårørende (Helse og omsorgstjenesteloven §10-1), bekymringsmelding fra andre eller etter eget initiativ.

  Fylkesnemnda for sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

  Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.

  Intensjonen med bestemmelsene om tilbakehold uten eget samtykke er å søke å tilrettelegge for frivillig rusbehandling. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven (§10-2)

  Hva innebærer samarbeid med rustjenesten

  Vi bryr oss om deg og sammen med deg jobber vi for at du skal få til det du ønsker. Vi kan møtes på kontoret, avtale hjemmebesøk eller treffes et annet sted hvis du ønsker det. Om nødvendig møter vi andre hjelpere du har.

  Hva kan tjenesten tilby pårørende?

  Rusteamet ser familien som en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet og ønsker å være tilgjengelig for pårørende som ønsker samtaler, råd eller veiledning.

  Pris

  ​Tjenesten er gratis

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.
  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med.

  Gravide rusmiddelavhengige

  Når Rusteamet får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til rusteamet.

  Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke. Dette er regulert i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 . Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

  Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

  Tiltak

  Aktuelle tiltak kan være:

  • Oppfølging fra rusteamet
  • Samarbeid med jordmor, fastlege, helsesykepleier, NAV og barneverntjenesten
  • Samarbeid med Avdeling for rus og avhengighet om innleggelse til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under oppholdet.

  Brukeren følges opp både før, under og etter behandlingen.

  Pris

  Institusjonsopphold for gravid rusmiddelavhengig er som regel en del av spesialisthelsetjenesten og er da gratis for pasienten og for kommunen.

  Klagemuligheter

  Vedtak i fylkesnemnda om å tilbakeholde gravid rusmiddelavhengig kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Et såkalt hastevedtak (midlertidig vedtak) skal sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innen to uker.

  Villa'n i Hønefoss

  Er et tilbud til deg som har rusproblemer.
  Villa`n er et dagtilbud for alle som har et rusproblem. Åpningstiden er kl. 09.30 - kl. 14.00 fra mandag til fredag.

  Villa'n

  Brukerne av Villa`n er innom alt fra en gang i blant til daglige besøk, og gjerne flere ganger daglig. De som benytter seg av tilbudet setter pris på det sosiale samværet. De kommer inn i et hyggelig hus hvor de også kan varme seg. Her møter de personell som ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne.

  Det serveres mat til brukerne hver dag, brødmat, suppe eller gryterett. På fredager serveres det i tillegg vafler. Brukerne får også utlevert litt mat på fredager for å ha mat i helgen.

  På Villa`n får man også anledning til å vaske tøy og ta seg en dusj.

  Selvhjelpsgrupper
  Selvhjelpsgruppen AA (Anonyme Alkoholikere) benytter Villa`n hver mandag kveld kl. 18.30 til selvhjelpsgruppe.

  NA (anonyme narkomane) benytter Villa`n på tirsdag og fredag kveld kl. 18.30 for selvhjelpsgrupper.

  Gatejuristen
  "Gatejuristen"; jurister og jusstudenter gir et tilbud til fri rettshjelp for aktive og tidligere rusmisbrukere i Hønefoss. De er å treffe på Villa’n annenhver torsdag. Dette er et verdifullt tilbud til brukere av vår tjeneste. Les mer om tilbudet på gatejuristen.no

  Kontaktinformasjon

  Avdelingsleder

  Ingrid Nicolaysen
  Mobil: 905 79 695

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Siste endret: 17.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?