Du er her: Hjem / Tilskudd til kultur og idrett

Innhold

  Tilskudd til kultur og idrett

  Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere. Under Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet finner du linker til nyttige samlesider med tilskuddsordninger som ikke forvaltes av Ringerike kommune.

  Koronastøtte til frivilligheten i Ringerike kommune - Frist utløpt

  SpareBankstiftelsen Ringerike og Ringerike kommune samarbeider om en kompensasjonsordning for frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Eget søknadsskjema må benyttes og fristen for å sende inn søknad er 31.09.2020

  Fra tirsdag 1.9 kan du finne søknadsskjema og informasjon om koronastøtteordningen her: Koronakompensasjon for frivilligheten i Ringerike kommune  

  Kulturmidler - Ny frist 15.januar

  Lag og foreninger kan søke om støtte til drift fra de årlige kulturmidlene. Dette er tilskudd til drift av idretts- og kulturlag i Ringerike kommune.

  Tilskuddsbeløp blir beregnet ut fra foreningens aktive medlemmer.

  Kommunestyret har fastsatt reglene for hvem som kan søke, hva søknaden må inneholde og hvem som prioriteres. Nye regler for "Tilskudd Kultur og fritid" ble vedtatt på kommunestyrets møte 1. november 2018. Saken kan du lese her

  Kriterier og vilkår for kulturmidler
  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
  • Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent.
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte (annen ordning) til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
  • Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30.

  Søknadsfristen er 1. desember hvert år. 

  NB! Utvidet frist for kulturmidler 2020 er 15.januar 2021.

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene. 

  Hvordan søke kulturmidler?

  Du må søke om midler elektronisk

  • Organisasjonsnummer må fylles ut. 
  • Du må legge ved:
   • Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i laget, siste periode.
   • Vedtatt budsjett for søknadsåret, inneværende periode.
   • Målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget. (Planen er ikke bindende, det kan for eksempel være en tentativ terminliste). 
   • Dokumentasjon på medlemstall kan kreves.

  Dersom det nylig er søkt om oppføring i Brønnøysundregisteret og Frivilligregisteret, legg ved bekreftelse på søknaden.

  Skal du opprette forening i enhetsregisteret eller i frivilligregisteret? Informasjon finnes på Brønnøysundregistrenes nettsider.

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Arrangementsstøtte

  Vi gir støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

  Hva kan man søke om støtte til? 

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

  Hvem kan søke? 

  Arrangementstilskudd kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret. Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan få tilskudd uavhengig av organisasjonsform.

  Hvor mye kan man få i støtte?

  Det gis vanligvis mindre støttebeløp fra denne ordningen, ofte fra 2-15.000 kroner per prosjekt. Det forventes at prosjektene også har annen finansiering, i form av egeninnsats, sponsorinntekter og/eller billettinntekter.

  Hvordan søke arrangementsstøtte?

  Du må søke elektronisk

  Kriterier og vilkår for arrangementsstøtte

  Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur sak 18/15.

  Hvem kan søke?

  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
   • Unntak: Profesjonelle kunst- og kulturprosjekter kan søke tilskudd uavhengig av organisasjonsform. (lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper,kunstnere og enkeltpersoner.)
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.

  Hva støttes?

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
  • Tilskuddet gis kun til utadrettede tiltak

  Hva støttes ikke?

  • Det ytes ikke tilskudd til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes økonomiske interesser eller daglige drift.
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner.
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

  Andre vilkår:

  • Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: Støttet av Ringerike kommune, Kultur.
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/arrangementet og budsjett for prosjektet/arrangamentet.
  • Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.
  Søknadsskjema og søknadsfrist

  Den som skriver under på søknaden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte, og at tilskuddet benyttes i tråd med søknaden og støtteordningens kriterier og vilkår.

  Søknaden skal være mottatt senest fire uker før arrangementet finner sted. Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap.

  Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av gjennomført arrangement og publikumstall. I rapporten skal korrekt kontonummer oppgis/bekreftes. 

   

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Støtte/tilskudd til kjøring av skiløyper

  Ringerike kommune har en støtteordning for organisasjoner som kjører opp skiløyper.

  Søknadsfristen er 20. mai hvert år

  Støtte per løypemaskin

  Det ytes en grunnstøtte på kr. 1.000,- pr. løypemaskin.

  Dette forutsettes å dekke finansieringskostnader, forsikringer og vedlikehold.

  Støtte for antall km kjørte løyper

  Vi gir støtte basert på antall kjørte kilometer i sesongen.

  Det skal gis opplysninger om hva slags løyper som er kjørt.

  For hver løype oppgis startsted, løypas lengde og tidsrom den har vært oppkjørt.

  Samlet kjørte kilometer i sesongen.

  Driftsregnskap fra siste avholdte årsmøte og kopi av kjørebok skal vedlegges.

  Søknad

  Søknadsfristen er 20. mai hvert år.

  Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til idrettskonsulenten på epost eller i posten:

  Kontakt idrettskonsulenten

  Kari Gustavson

  Telefon 909 67 450 (mandag, onsdag og fredag)

  Spillemiddelordningen - Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål.En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

  Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold

  Søknadsskjema og en brukerveiledning til utfylling av skjemaet

  Søknadsfristen er 15.oktober

   

  Kontakt idrettskonsulenten

  Kari Gustavson

  Telefon 909 67 450 (mandag, onsdag og fredag)

  Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet

  Støtteordning for Inkludering av barn og unge i kulturlivet  Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. Søknadsfrist 1.oktober 2020. 

  Tilskuddsportalen I Tilskuddsportalen kan frivillige lag og foreninger som er registrert i kommunen søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske støtteordninger.

  Kulturrådets støtteordninger Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Oversikten viser støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

  Kulturrådets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

  Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjonsordning for frivilligheten Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet

  Kulturroms tilskuddsordninger Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensembler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.

   

  Kontakt kulturadministrasjonen

  Telefon: 32 11 74 00

  E-post: kultur@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Kulturleder:

  Marja Lyngra Høgås

  Marja Lyngra Høgås, tlf 41 33 70 72, e-post: marja.lyngra.hogas@ringerike.kommune.no 

  Kulturkonsulent
  Victoria Koch, tlf. 47 25 32 15, e-post: victoria.irene.koch@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 11.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?