Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Vi reviderer nå kommuneplanens arealdel

Innhold

  Vi reviderer nå kommuneplanens arealdel

  Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er nå i gang.

  Hva er kommuneplanens arealdel?

  Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen. Planen bestemmer blant annet hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

  Mer informasjon om revidering av arealdelen

  Arealinnspill - grovsiling er vedtatt

  Fristen for arealinnspill gikk ut 12. juni. Kommunen har mottatt godt over 100 innspill. Disse kan leses på denne siden. Formannskapet behandlet sak om grovsiling av arealinnspill 25.10.2022. Tabell med oversikt over innspill og vedtak i grovsilingen er tilgjengelig her

  Lokalisering av arealinnspillene er vist i kartløsning. 

  Se alle arealinnspill i vår kartløsning

  Grovsilingen er den første behandlingen av innspillene og avgjør hvilke innspill som skal tas med videre i prosessen, og hvilke som ikke skal utredes videre. Det er ikke klagerett på beslutningen som er gjort i grovsilingen.

  Sakspapirer fra formannskapets behandling er tilgjengelig her. For å lese mer om begrunnelse for vurderingen av de enkelte innspillene, se grovsilingsrapporten.

  Grovsilingsrapport av alle arealinnspill

  Kommunen arbeider nå videre ut fra formannskapets vedtak. Innspill med rød konklusjon er ikke med videre i prosessen. Innspill med gul konklusjon skal konsekvensutredes.I tillegg til utredning av hvert enkelt arealinnspill skal også de samlede konsekvensene av planforslaget utredes.  

  Videre utarbeider kommunen et planforslag med kart, bestemmelser og beskrivelse. Planforslaget behandles i formannskapets strategi og plan, som vedtar om forslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  I høringsperioden er det mulig å komme med uttalelser til det konkrete planforslaget. Det åpnes ikke for nye arealinnspill i høringsperioden.  

  Etter høringsperioden vurderer kommunen uttalelsene som er kommet inn, og gjør eventuelle justeringer i planforslaget. Dersom det kommer innsigelser til planen fra myndigheter med innsigelsesrett må dette avklares.  

  Til slutt legges planen fram for politisk behandling og vedtak i kommunestyret. 

  Planprogram og framdrift

  Planprogrammet er oppskriften for hvordan vi skal legge opp planarbeidet, og skal gi forutsigbarhet og klare rammer for planprosessen.

  Les planprogrammet her

  Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt i kommunestyret 23.06.2022 sak 85/22.

  Kommunen mottok 28 høringsuttalelser til planprogrammet. Oppsummering og vurdering av uttalelsene finner du her. Saksfremlegg og møteprotokoll fra den politiske behandlingen finner du her

  Planprogrammet inneholder informasjon om

  • målet med planarbeidet
  • planprosessen
  • opplegg for informasjon og medvirkning
  • viktige temaer i planarbeidet
  • hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres
  • viktige føringer og kunnskapsgrunnlag i planarbeidet

  Framdriftsplanen i planprogrammet legger opp til at planprosessen gjennomføres slik at revidert arealdel kan legges fram for vedtak i inneværende kommunestyreperiode. Numrene 1-3 i figuren nedenfor viser hvilke tidsperioder i planprosessen innbyggere og andre vil bli invitert til å gi innspill til planarbeidet.

  Vedtak om oppstart av planarbeidet

  Sak om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble behandlet i formannskapets strategi og plan 16.03.2022 sak 06/22. Saksframlegg og møteprotokoll fra den politiske behandlingen finner du her.

  Formannskapets vedtak
  1. Ringerike kommune varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
  2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-13.
  3. Kriteriene i forslag til planprogram kapittel 5.1 skal ligge til grunn for grovsiling av arealinnspill og ubebygde byggeområder i gjeldende arealdel.

  Oppheving av kommunedelplaner

  Ringerike kommune har varslet oppheving av kommunedelplanene for Krakstadmarka, E16 Eggemoen-Kleggerud og kommunedelplan for gående og syklende, og at disse innarbeides i kommuneplanens arealdel. Videre prosess med oppheving vil følge samme prosess som for revidering av kommuneplanens arealdel. 

  Her kan du laste ned varslingsbrevet som er sendt ut til offentlige myndigheter og nabokommuner.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

  Siste endret: 14.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?