Du er her: Hjem / Arealplaner / Overordnede planer

Innhold

  Overordnede planer

  I kommunen finnes det flere plantyper for overordnede planer, hver type har sin plass i planhierarkiet og har sin egen funksjon. Kommunens planer skal følge opp mål og strategier som kommer frem i kommuneplanen.

  Plansystemet i Ringerike kommune

  Et plansystem er en oversikt over hvordan de ulike planene i kommunen henger sammen. Den tar for seg planhierarkiet og plandefinisjoner. Kommunens planer er en strategisk utdypning av kommuneplanen, og skal følge opp mål og strategier som kommer frem her.Figuren under illustrerer plansystemet for Ringerike kommune.

   Plansystem

  Forskjellige plantyper

  Et tydelig planhierarki skal vise sammenhengen mellom de ulike planene, og ha klart definerte plantyper. Utvalgte plantyper for Ringerike er:

  Strategi

  Overordnet plan med klare formål og langsiktige veivalg, uten tiltak.

  Temaplan

  Mer omfattende plan på et detaljert temaområde. Brukes når det er behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsingsområder, mål og tiltak.

  Handlingsplan

  Angir gjennomføring av overordnede strategier eller mål, og konkretiserer tiltak.

  Planer til kommunen

  Kommunestyret vedtok 25.06.2020 planstrategi for 2020-2023 sammen med planprogrammet for kommunens samfunnsdel. Planstrategien gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides i perioden 2020-2023. Disse er vist i oversikten under.

  Plantype Planer
  Kommuneplanen

  Planstrategi

  Folkehelseoversikt

  Kommuneplanens samfunnsdel

  Kommuneplanens arealdel

  Kommunedelplaner areal Kommunedelplan for Vikerfjell
  Kommunedelplaner tema

  Kommunedelplan for idrettsanlegg

  Kommunedelplan for masseforvaltning

  Kommunedelplan for landbruk og beite

  Kommunedelplan for familie og utdanning

  Kommunedelplan for helse og omsorg

  Kommunedelplan for folkehelse

  Temaplaner

  Temaplan for kompetanseutvikling

  Temaplan for kulturminner

  Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv

  Strategier

  Strategi for barnehage- og skoleutbygging

  Frivillighetsstrategi

  Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030

  Strategi for arealutvikling og grønn mobilitet

  Strategi for utvikling av Petersøya

  Eiendomsstrategi

  Strategi og SMIL og NMSK i Ringerike og Hole

  Strategi for hjorteviltforvaltning

  Handlingsplaner

  Alkoholpolitisk handlingsplan

  Handlingsplan for Leve hele livet

  Handlingsplan for vann

  Handlingsplan for overvann i bynære strøk

  Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann

  Handlingsplan for vei, vann og avløp

  Handlingsplan for næring

  Handlingsplan - Velkommen til oss

  Handlingsplan mot forsøpling

  Handlingsplan for vannforvaltning av vannområdet Tyrifjorden

  Siste endret: 05.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?