Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv

Innhold

  Friluftsliv

  Friluftsliv er all fysisk aktivitet i naturen og på Ringerike er det mange muligheter til å være aktiv utendørs. Friluftsliv har ingen " kunstige regler" slik som sport, men det er regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel. Merk at det på grunn av skogbrannfaren er det forbudt å tenne opp bål fra 15. april til 15. september.

  Stitelling

  Vi er i gang med å kartlegge bruken av forskjellige stier i kommunen. Dette gjøres for å se hvor det evt. trengs å utføre utbedringer eller forbedringer. Om det skal gjøres tiltak så er det fint å kunne måle først før man utfører tiltaket, og etter for å kunne måle resultatet tiltaket har hatt for bruken. Rutinen er at vi lar telleren stå ute i 30 dager, så gjør vi det samme akkurat 1 år etter.

  I 2020 er det flere områder i Ringerike som blir kartlagt. Blant annet vil Veigin, St. Hanshaugen, Oppenåsen, Hovsenga, Eggemoen og Mørkgonga bli kartlagt.

  Fuglekasse

  Legger du merke til én av våre modifiserte fuglekasser, trenger du ikke være redd for at du blir tatt bilde av eller filmet. Våre tellere registrerer kun passeringer. Grunnen til at vi har valgt å "gjemme" de i fuglekasser er for at de skal stå i ly for vær og vind og for å hindre at fugler og små gnagere skal få gjort hærverk på den.

  Vi håper at fuglekassene får stå i fred slik at resultatet i perioden vi teller blir så virkelighetsnært som mulig. Resultatene etter tellingene vil bli publisert her fortløpende.

  Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Friluftskoordinator i Ringerike kommune, Tom-Erik Bakkely Aasheim

  Kartlegging og verdsetting av friluftlivsområder i Ringerike kommune

  kart

  Ringerike kommune har utarbeidet en friluftlivskartlegging, hvor friluftsområder i kommunen har blitt kartlagt og verdsatt. Det betyr at vi har foretatt en kartlegging av arealenes friluftlivsverdi i vår kommune. Resultatet har blitt et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områder, så områdene blir ikke "vernet", det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.

  Prosjektet er et nasjonalt satsningsområde og følger Miljødirektoratets veileder M98-2013. Vår kommune gjennomfører dette i samarbeid med andre kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune er prosjektkoordinator.

  Hvordan kartla vi friluftslivet i Ringerike?

  Etter at vi startet prosjektet, har vi hatt 9 folkemøter rundt om i kommunen og 2 åpne kontordager i Fossveien 9. Det er innspill fra disse møtene som ligger til grunn i sluttresultatet som nå legges fram. Vi ønsker tilbakemelding om du finner feil eller mangler så kartleggingen blir så god som mulig.

  Verdsetting av friluftsområdene

  En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen, har satt verdi fra A til D på de ulike  områdene. For å komme fram til de endelige verdiene på områdene, summerte vi verdier fra 1 til 5 i de 11 verdisettingskriteriene som er definert i Miljødirektoratets veileder. Summen av dette kalte vi poeng. Ved å dele opp poengene i grupper kunne vi finne de endelige verdiene;

  • A-område fra 44-55 poeng
  • B-område fra 33-43 poeng
  • C-område fra 22-32 poeng
  • D-område fra 11-21 poeng

  Mer beskrivelse av områdetypene og verdsettingen ligger i sluttrapporten. Digitale kart og områdebeskrivelser finner man i den Digitale kartportalen.

  Sluttrapport (ca. 60 mb)

  Digital kartportal

  Les mer om prosjektet

  Hele sluttrapporten i papirformat kan du se hos oss i Fossveien 9.

  Eksempel

  Område X er registrert som områdetype 'Nærturterreng' og har fått følgende verdier på de forskjellige verdsettingskriteriene:

  • Brukerfrekvens: 5
  • Regionale og nasjonale brukere: 1
  • Opplevelseskvaliteter: 3
  • Symbolverdi: 2
  • Funksjon: 3
  • Egnethet: 4
  • Tilrettelegging: 5
  • Kunnskapsverdi: 4
  • Inngrep: 3
  • Tilgjengelighet: 4
  • Lydmiljø: 2

  Dette gir en samlet poengsum på 36 poeng som igjen betyr at området får en verdi som B-område.

  Allemannsretten

  Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og gir alle en rett til å oppholde seg og ferdes i utmark, så lenge en tar hensyn til naturen og grunneieren. Denne retten er et fellesgode, med dype røtter i vår kultur.

  Før man ferdes i naturen, enten det er til fots, på sykkel eller til hest, bør man undersøke regelverket, og om det er begrensninger i området du skal ferdes (eks. naturreservat).

  Det er også viktig å være klar over hva som menes med utmark og innmark.

  Bruk av motorkjøretøy hører ikke inn under allemannsretten, og det finnes egne regler om motorferdsel i utmark.

  Les mer om allemannsretten

  Kommunens oppgaver knyttet til friluftsliv

  Båndtvang for hund

  Fra og med 1. april til og med 20. august skal hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at den ikke jager eller forvolder skade på bufe og vilt, herunder viltets egg, reir og bo. En oversikt over båndtvangsreglene finnes i hundeloven. Bestemmelsene gjelder i hele Norge.

  I Ringerike er det i tillegg lokale bestemmelser for hundehold regulert gjennom lokal forskrift. Dette betyr at det for enkelte områder i kommunen er båndtvang fra og med 1. april til og med 30. september. Dette er områder hvor det tradisjonelt sett går dyr på utmarksbeite. Se kart for områdene det gjelder eller les nærmere informasjon i den lokale forskriften. I områder med mange mennesker er det båndtvang hele året.

  Hund som brukes i lovlig jakt og jakttrening i perioden fra og med 21. august til og med 31. mars er unntatt alminnelige båndtvangsbestemmelser. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse.

  Siste endret: 20.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?