Du er her: Hjem / Ringeriksbanen og E16

Innhold

  Ringeriksbanen og E16

  Ringeriksbanen skal redusere reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med en time. Samtidig kuttes reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen like mye. Når Ringeriksbanen står ferdig vil reisetiden mellom Hønefoss og Sandvika være kun 20 minutter.

  Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

  Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.

  • Reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil kortes ned med en time.
  • Det skal bygges ny firefelts Europaveg. Sammen med dobbeltsporet InterCity vil dette knytte Ringeriksregionen tettere til Osloområdet.
  • Byggestarten er satt til 2021 i NTP 2018 til 2029, med planlagt ferdigstillelse i 2028/29.

  Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan, noe som reduserer planleggingstiden betraktelig.

  Dette betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet. Det er også KMD som skal vedta reguleringsplanen.

  Normalt er det kommunestyret som er planmyndighet, men Ringerike og Hole ba om en statlig prosess på dette prosjektet. Samferdselsdepartementet har gitt føringer og forventninger til blant annet samarbeid og ansvar i planen.

  Kommunen har hele tiden hatt en kontaktperson som har vært delaktig i prosessen og fungert som bindeledd mellom kommunen og FRE16.

  Alle viktige avgjørelser eller høringsavklaringer i planprosessen er lagt frem til politisk behandling.

  Her kan du se hvordan Ringeriksbanen og E16  er planlagt per juni 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=LL3kCg58Qak

  Her kan du lese mere om prosjektet 

  Les mer om Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet 

  Kommunens rolle

  Siden dette gjennomføres som en statlig plan er ikke kommunen planmyndighet. Kommunestyret skal heller ikke vedta planen, da det er KMD som har ansvaret for dette.

  Kommunen vil være en høringspart i den statlige planen, men departementet gir føringer som krever et samarbeid mellom prosjektet og kommunen. Derfor har kommunen og FRE16 samarbeidet tett på faglig nivå gjennom hele reguleringsprosessen.

  Les mer om statlig plan

  Kontaktpersoner for Ringeriksbanen og E16

  Ole Einar Gulbrandsen

  E-post Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike kommune.no

  Telefon
  941 59 025 - direkte
  32 11 74 00 - sentralbord

  Team Ringeriksbanen og E16 (Team FRE16)

  For å samordne hvordan Ringerike kommune imøtekommer behovet fra innbyggere, fellesprosjektet og samarbeidsparter er det etablert et team med tverrfaglige ressurser.

  Team FRE16 skal møte innbyggere og sammarbeidsparter i fasen prosjektet nå går inn i etter at reguleringsplanen blir vedtatt og Ringeriksbanen og ny E16 realiseres.

  Team FRE16

  I tillegg til samarbeidet med FRE16 har kommunene i ringeriksregionen (Hole, Jevnaker og Ringerike) samarbeid på ulike nivåer.

  Det samarbeides også med Buskerud fylkeskommune, blant annet gjennom regional plan for Ringeriksregionen.

  Milepæler

  1868 Randsfjordbanen åpnet
  1909 Bergensbanen og RoaHønefossbanen åpnet
  1992 Vedtak om bygging av Ringeriksbanen
  1999 Kommunedelplan på høring, Åsa og Kroksund - alternativer
  2000 Vedtak av kommunedelplan for Kroksund og Åsa – alternativet
  2002 Stortinget valgte Åsa – alternativet (kombinasjonsløsning)
  2003 Kommuneplan vedtatt med Åsa – alternativet uten Kroksund
  2007 Ny kommuneplan vedtatt med Åsa - alternativet
  2007 Planarbeidet starter opp med E16 Skaret – Hvervenmoen
  2008 Planarbeidet med E16 Skaret - Hønefoss blir lagt på is
  2010 Oppstart Kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss
  2013 Kommunestyret anmoder staten om å ta ansvar som planmyndighet for Ringeriksbanen og E16
  2015 Ringeriksbanen / E16 blir et fellesprosjekt FRE16, oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet
  2016 Regjeringen beslutter linje over Helgelandsmoen
  2018 Forslag til reguleringsplan legges ut på høring
  2018 Byggestart for prøveprosjekt på Mælingen 
  2019 Reguleringsplan er ferdig og oversendt KMD
  2019 Antatt vedtak av planen i KMD
  2020 Byggestart på gang og sykkelveier og forberedende arbeider
  2021 Byggestart på hele anlegget
  2028 Ferdig bygd Ringeriksbane og E16

  Historikk

  Allerede i 2013 anmodet Ringerike kommune om at Staten skulle ta ansvar som planmyndighet for de to viktige samferdselsprosjektene:

  1. E16 Skaret – Hønefoss
  2. Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss

  Dette ble gjort etter et grundig arbeid i forbindelse med kommunedelplan for ny E16.

  I 2015 sender Samferdselsdepartementet ut et oppdragsbrev som beskriver hvordan prosessen rundt en statlig plan skal gjennomføres og legger blant annet disse føringene:

  • Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss skal i utgangspunktet gjennomføres som et fellesprosjekt.
  • Planprosessen gjennomføres som statlig plan.
  • Planprosessen starter rett på reguleringsplan. (Det utarbeides da ikke en kommunedelplan.)
  • Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges bort og videre planlegging skal ta utgangspunkt i korridor over Kroksund.

  En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer og Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder.

  Det er derfor viktig at FRE16 og lokale myndigheter i samarbeid, legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

  Siste endret: 29.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?