Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Områderegulering Hønefoss - høringsdokumenter

Innhold

  Områderegulering Hønefoss - høringsdokumenter

  Områderegulering for Hønefoss, også kalt byplanen, lå ute på høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og miljøvennlig by. Fristen for merknader var 20. mars 2019.

  Beskrivelse

  Plan 431 – Områderegulering Hønefoss lå ute til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 22.01.2019 bh.nr 3/19. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Forslag til områderegulering skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel om at 70 prosent av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss. Som stasjon på Ringeriksbanen blir Hønefoss et viktig knutepunkt, som knytter byen og omlandet tettere til hovedstadsområdet. Gjennom planen skal Hønefoss styrke sin regionale posisjon på kultur- utdannelses- og næringslivsområdet. Planforslaget har et tydelig mål om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad med folkehelse som grunnleggende premiss.

  Planen skal tilrettelegge for en framtidsretta og klimavennlig byutvikling, med 10 minutters-byen som et bærende prinsipp. Transportbehovet skal reduseres ved å fortette i sentrum og transformere industriområdene på Øya og Tippen til nærings- og boligformål. Gjennom nye elvekryssinger skal sentrum i Hønefoss bli mer tilgjengelig, og flere skal kunne bevege seg til fots fra boligen for de daglige gjøremål i sentrum. Veier skal bli til gater og gi prioritet til de myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveier.

  Et kvalitetsprogram følger planforslaget og inneholder strategier og prinsipper for mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og byrom.

  Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som gir et helhetlig plangrep, og skal sikre at disse følges opp i gjennomføring av planen.

  Plankart

  Klikk her for å se planen i kommunens kartløsning.

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Fristen for innsendelse av merknader gikk ut 20. mars 2019.

  Saksdokumenter

  Her finner du plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og kvalitetsprogram, samt andre saksdokumenter.

  1.  Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

  2.  Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

  3.  Forslag til plankart

  4.  Forslag til reguleringsbestemmelser

  5.  Planbeskrivelse

  6.  Konsekvensutredning

  7.  Kvalitetsprogram

  8.  Teknisk illustrasjonsplan

  9.  Risiko og sårbarhetsanalyse

  Plankartet kan studeres i detalj i kommunens kartportal.
  NB! For full funksjonalitet må linken/kartet åpnes i internet explorer.

  Veiledning til å lese kartet digitalt.

  Følgende dokumenter er i tillegg relevante for saken:

  Dokumenter til sak om fastsetting av planprogram

  Saksframlegg

  Saksprotokoll

  Fastsatt planprogram

  Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart av planarbeid og høring av planprogram

  Strategier, utredninger og rapporter

  Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040

  Vedlegg 1 til Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040

  Transportutredning

  Kollektivutredning

  Kulturmiljøanalyse (DIVE-analyse)

  Medvirkningsrapport - barn og unges medvirkning – Områderegulering Hønefoss

  Oppsummeringsrapport - barn og unges medvirkning – Områderegulering Hønefoss

   

  Har du spørsmål til planarbeidet?

  Hvis du har spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med:

  Linda Kristin Nethus (saksbehandler), tlf.: 408 04 257
  Mathilde Høglund (saksbehandler), tlf.: 902 71 320
  Inger Kammerud (byplansjef), tlf.: 974 37 818

  Siste endret: 15.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?