Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Utslipp av oljeholdig avløpsvann og påslipp av avløpsvann fra virksomheter

Innhold

  Utslipp av oljeholdig avløpsvann og påslipp av avløpsvann fra virksomheter

  Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp i naturen av olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter. Du kan ikke ha utslipp fra din virksomhet uten at du har søkt og fått tillatelse.

  Oljeholdig avløpsvann

  Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig spillvannsledning eller privat avløpsanlegg. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet i henhold til Norsk Standard 858-1/2, slik at det overholder kravene i forskriften. VA-miljøblad 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

  Kapittel 15 i forurensningsforskriften regulerer utslipp, inkludert påslipp på kommunalt avløpsnett, av oljeholdig avløpsvann fra:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøyer
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
  • anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
  Søknad oljeutskiller

  Ved etablering, endring/oppgradering av oljeutskiller skal det søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

  Kontakt rørlegger eller leverandør av oljeutskillere.

  Søknaden skal innholde:

  • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av oljeutskiller i forhold til bygning(er), og tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
  • Dimensjoneringsgrunnlaget.
  • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma.
  • Signert avtale om prøvetaking/analyse av prøver

  Søknad om påslipp/utslipp til offentlig avløpsledning sendes til

  og merkes "Søknad om påslipp/utslipp av oljeholdig avløpsvann Gnr/bnr. - adresse." Søknad håndteres av Teknisk VAR forvaltning. 

  Søknad om utslipp til resipient/infiltrasjon (ut i naturen) sendes til

  og merkes "Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann Gnr/bnr. - adresse." Søknad håndteres av Byggesak/Utslipp.

  Søknadsskjema - oljeholdig avløpsvann

  Hva koster behandling av utslippssøknad?

  Søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller koster 5250,- i 2019.

  Påslipp
  Forurensningsforskriften kap. 15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte renseanlegget sitt mot et påslipp til kommunalt nett fra virksomheter som kommunen ikke er forurensningsmyndighet for. I slike tilfeller vil det være fylkesmannen eller Miljødirektoratet som stiller vilkårene til virksomheten for å beskytte miljøet, inkludert resipienten, mens kommunen kan sette vilkår i vedtak etter 15 A om påslipp for å beskytte renseanlegget sitt eller overholde kravene i sin egen utslippstillatelse. 

  Nye utslipp
  Oljeholdig avløpsvann skal passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal vannbelastning. Det må også være tilrettelagt for representativ prøvetakning.

  Kravene innebærer at oljeholdig avløpsvann ikke skal overstige 50 mg/l ut fra oljeutskiller, og 5 mg/l ut fra utslippsgrøft (infiltrasjon/ikke offentlig nett). Grenseverdien gjelder også for anlegg godkjent før 1.1.2007.

  Utslipp etablert før 2007
  Utslipp av oljeholdig avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig, og at de minst overholder kravene til rensing i § 15-7 om utslipp. 

  Vesentlig økning av utslipp
  Hvis et tillatt utslipp økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning av et utslipp eller mer. En vesentlig økning av utslippet kan imidlertid være et resultat av:

  • økning i mengde
  • endring i type utslipp
  • endring av utslippssted

  Kommunen må derfor gjøre en konkret vurdering av om endringene utgjør en vesentlig økning.

  Krav til tømming og kontroll

  Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det. Eier av oljeutskillere er selv ansvarlig for bestilling/avtale om tømming av sine anlegg.
  Olje, sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne.

  Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

  Avvik
  Ved overskridelse av grenseverdi for oljeinnhold, og andre driftsmessige feil som kan medføre forurensning, skal kommunen varsles snarest mulig.

  Årlig rapportering

  Ringerike kommune krever Årsrapport innen 1. mars hvert år.
  Skjema for Årsrapport oljeutskiller (1 skjema per oljeutskiller)

  Sendes til postmottak@ringerike.kommune.no

  Krav til utslipp for oljeholdig avløpsvann

  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

  Krav for tømming

  Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud

  Krav og veiledning til drift av oljeutskillere

  Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)

  A156 - Veiledning for oljeutskilleranlegg (Norsk Vann)

  VA-miljøblad nr. 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg

  Fettholdig avløpsvann

  Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som:

  • kloakkstopp
  • tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere
  • lukt- og rotteproblemer
  • tette pumpestasjoner

  Virksomheter som serverer og/eller produserer mat skal ha fettutskiller

  Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

  • Kantiner
  • Restauranter
  • Kafeer og konditorier
  • Cateringvirksomheter
  • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
  • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
  • Bakerier
  • Matbutikker med ferskevare

  Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

  Søknad

  Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen en påslippstillatelse iht. forurensningsforskriftens kapittel 15 A.
  Kontakt rørlegger eller leverandør av fettutskillere.

  Søknaden skal innholde:

  • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av fettutskiller og tilnytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning.
  • Tegning over innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
  • Dimensjoneringsgrunnlaget.
  • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma.

  Søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no

  Krav til tømming og kontroll

  Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 ganger per år.

  Virksomheten er ansvarlig for at kopi av tømmerapporter, kontrollrapporter og tilstandsrapporter sendes Ringerike kommune.

  Kommunen kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

  Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Kapittel 15A. (§ 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett)

  Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud

  VA-miljøblad nr. 121 - Fettutskilleranlegg

  Siste endret: 21.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?